รายละเอียด

วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร / Safety Engineering for Agricultural Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG216
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Safety Engineering for Agricultural Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร

สอนโดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร

ให้นำรหัส cqqp5t5 ไปกรอกใน MS Teams ในห้อง ENGAG216/วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร /อ.ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร

 

รายวิชา - วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร

อาจารย์ผู้สอน