รายละเอียด

การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 4-BOAEC115_SEC_1 / Independent Studies

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 4-BOAEC115_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Independent Studies
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 4-BOAEC115_SEC_1

อาจารย์ผู้สอน