รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี) ปี 1-GEBLC101_SEC_4 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี) ปี 1-GEBLC101_SEC_4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (4ปี) ปี 1-GEBLC101_SEC_4

อาจารย์ผู้สอน