รายละเอียด

โครงงานวิทยานิพนธ์ / Thesis Topics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42011508
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิทยานิพนธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thesis Topics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

kkanokwan@rmutl.ac.th

รายวิชา - โครงงานวิทยานิพนธ์

- แนะนำรายวิชา Thesis Topic
- Introduction to Thesis

กิจกรรม : - นำเสนอแนวทางการเรียนการสอน และกฎเกณฑ์ต่างๆ,
- บรรยายภาพร่วมของวิชา เพื่อความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ
- บรรยายองค์ประกอบของ proposal (guest lecture อ.ปัตย์)
(สอนแบบออนไลน์)

- หัวข้อ ( Problem Statement, Targets, Objective, Activities, Case Study)

- Group Tutorial

กิจกรรม : - บรรยายโดย (guest lecture อ.ปัตย์) และ อาจารย์มานิตา
(สอนแบบออนไลน์)

- ความสัมพันธ์ระหว่างการทำ content และ การทำ Book


- Group Tutorial

กิจกรรม : - บรรยาย โดย อาจารย์ชญาดา (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
- (เพิ่มวันในการ สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์อีก 1 วัน นอกเวลาเรียนสำหรับ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน)

กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
- (เพิ่มวันในการ สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์อีก 1 วัน นอกเวลาเรียนสำหรับ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน)

กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

เนื้อหาเฉพาะตามกลุ่มThesis และ อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
กิจกรรม : - บรรยายย่อย (สอนแบบออนไลน์)

- สอบการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตั้งแต่บทที่ 1-3 หรือ Process Design)
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน