รายละเอียด

ศิลปะร่วมสมัย / Contemporary Art

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะร่วมสมัย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Contemporary Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะร่วมสมัย

อาจารย์ผู้สอน