รายละเอียด

อุปกรณ์ประกอบอาคาร / Equipment for Building

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 7 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42013309
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุปกรณ์ประกอบอาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Equipment for Building
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - อุปกรณ์ประกอบอาคาร

บทที่ 1 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร
1.ประเภทงานสุขาภิบาลประกอบอาคาร
2.ระบบน้ำดีประปา
-รายละเอียดระบบประปา
ประเภทชนิดท่อ,คุณสมบัติ,รูปแบบท่อข้อต่อ,วิธีการตรวจสอบซ่อมบำรุง,อุปกรณ์สุขภัณท์,การต่อท่อประปา,มาตราฐานการติดตั้ง,ผังการจ่ายน้ำ

กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

ใบงาน1 :ให้นักศึกษาออกแบบการเดินท่อน้้ำประปาแสดงโดยใช้โปรแกรม
Sketch up version 6 ตามแบบแปลนที่กำหนดการบ้านส่งภายในสัปดาห์ที่1
ท้ายสัปดาห์นี้


บทที่2 ระบบการจ่ายน้ำประปา
1แหล่งกำเนิดน้ำใช้
2.รูปแบบผังการจ่ายน้ำใช้สำหรับอาคาร
3.ขนาดท่อน้ำดีกับประเภทสุขภัณท์
4.การต่อท่อน้ำร้อนประสานน้ำเย็น
5.ประเภทระบบการจ่ายน้ำประปาอาคารต่างๆกิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

กิจกรรมภายในห้อง: ให้คำนวณปริมาณน้ำ้ใช้อาคารที่กำหนด

ใบงาน2 :ให้ออกแบบการเดินท่อน้้ำประปาอาคารสาธารณะที่แนบแสดงโดยใช้โปรแกรมSketch up version 6 ตามแบบแปลนที่กำหนดการบ้านส่งภายในสัปดาห์ที่1ท้ายสัปดาห์นี้

บทที่ 3 ระบบระบายน้ำโสโครกและระบบระบายน้ำทิ้ง
1.รายละเอียดระบบระบายน้ำโสโครกและระบบระบายน้ำทิ้ง
-ประเภทท่อ, รูปแบบข้อต่อ,แปลนการเดินท่อระบบระบายน้ำโสโครกและระบบระบายน้ำทิ้ง
2.ผังไดอะแกรมระบบรายน้ำโสโครกและระบายน้ำทิ้ง

กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point
กิจกรรมภายในห้อง: .ให้คำนวณปริมาณน้ำโสโครกอาคารที่กำหนด

บทที่4ระบบน้ำเสีย
1.แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
2.ประเภทน้ำเสีย
3.การแบ่งกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย
4.อัตตราการเกิดน้ำ้เสียชุมชนจากประเภทอาคารต่างๆ
5.รูปแบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
-แบบสำเร็จรูป,แบบดั่งเดิม
6.ผังรวมไดอะแกรมการบำบัดจากอาคารสู่สาธารณะกิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

ใบงาน3 :ให้ออกแบบการเดินท่อน้้ำทิ้งและท่อน้ำโสโครกอาคารสาธารณะที่แนบแสดงโดยใช้โปรแกรมSketch up version 6 ตามแบบแปลนที่กำหนดการบ้านส่งภายในสัปดาห์ที่4ท้ายสัปดาห์นี้

บทที่ 5 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
-สารทำความเย็น
-วงจรทำความเย็น

2 ประเภทของระบบปรับอากาศ
3.แนวทางการออกแบบระบบปรับอากาศ
-ขั้นตอนการออกแบบ
-การประสานงานสถาปัตยกรรม โครงสร้าง สุขาภิบาล
-หลักการและแนวคิดการออกแบบ
-หลักการเลือกระบบปรับอากาศ

กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

บทที่5(ต่อ)
4.รายละเอียดรูปแบบระบบปรับอากาศ
-window type
-Split type
-Air cooled variable
-package air cooled air conditioner
-package water cooled conditioner
-Air cooled water Chiller ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ


กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

ใบงาน4 :ให้ออกแบบเลือกระบบเครื่องปรับอากาศอาคารสาธารณะที่แนบแสดงโดยใช้โปรแกรมSketch up version 6 ตามแบบแปลนที่กำหนดการบ้านส่งภายในสัปดาห์ที่6ท้ายสัปดาห์นี้

5 ระบบระบายอากาศประกอบอาคาร
1.ชนิดของการระบายอากาศ
2.วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศ
3.หลักการพื้นฐานของระบบระบายอากาศ
4.ประโยชน์ของการระบายอากาศ
5.ประเภทของการระบายอากาศ
-แบบทั่วไป
-แบบเฉพาะที่


กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

บทที่ 6 ระบบเครื่องกลในอาคาร
.1 ระบบขนส่งแนวดิ่งในอาคาร
- ระบบลิฟต์ชนิดต่างๆ
-ระบบบันไดเลื่อน
2 ระบบขนส่งแนวราบในอาคาร
-ระบบรางเลื่อน/พื้นเลื่อนไฟฟ้า
- ระบบสายพานลำเลียง

กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

บทที่ 7 ระบบเสียงประกอบอาคาร
1.ความรู้พื้นฐานระบบเสียงตามสาย
2.วัตถุประสงค์ระบบเสียงประกอบอาคาร
3.อุปกรณ์งานระบบเสียงตามสาย
-ไมค์โครโฟน
-mixer
-เตรื่องขยายเสียง
-ลำโพง
4.รูปแบบเสียงตามสาย

กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

บทที่8 งานระบบไฟฟ้า
1.ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
2.วิธีเดินสายไฟภายในอาคาร
3.ชนิดสายไฟ
4.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

ใบงาน5 :ให้แสดงผัง3มิติงานไฟฟ้าโครงการอาคารสาธารณะโดยแสดงตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า,ห้องเครื่อง,ตำแหน่ง MDB ,SDB ,ไดอะแกรมวงจรพอสังเขป,ตำแหน่งช่อท่อไฟฟ้าที่แนบแสดงโดยใช้โปรแกรมSketch up version 6 ตามแบบแปลนที่กำหนดการบ้านส่งภายในสัปดาห์ที่11ท้ายสัปดาห์นี้


บทที่8 งานระบบไฟฟ้า(ต่อ)
5.ระบบแสงสว่าง
6.ชนิดและส่วนประกอบของระบบแสงสว่าง
7การเลือกใช้ระบบแสงส่างให้มีประสิทธิภาพ
8.การประหยัดพลังงาน
9.คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

บทที่ 9 งานป้องกันอัคคีภัย
1.วัตตุประสงค์หลักการป้องกันอัคคีภัย
-ระบบแจ้งเหตุ,ระบบทางหนีไฟ,ระบบระบายครัน,ระบบดับเพลิง,
ระบบfire Compartment,วัสดุทนไฟ
2.หลักการออกแบบอาคารให้ปลอดภัย
-ส่วนPassive
-ส่วนActive
3กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4การทนไฟ ,ทางหนีไฟ,พื้นที่นิรภัย,ลิฟท์ดับเพลิง
,ช่องทางดับเพลิง,ห้องศูนย์สั่งการดับเพลิง,ระบบป้องกันไฟอาคารกิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

ใบงาน6 :ให้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารขนาดต่างๆ
ทำเป็นกราฟฟิกส่งภายในสัปดาห์ที่13ท้ายสัปดาห์นี้

บทที่ 9 งานป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)
5.การออกแบบผังระบบป้องกันเพลิงไหม้อาคารสาธารณะ
-ประเภทต่างๆ
1.ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดสายสูบ
2.ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิด โปรยน้ำฝอย
3ระระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิด พ่นน้ำฝอย
4.ระบบน้ำยาสร้างฟองอากาศ
5.ระบบใช้สารดับเพลิงสะอาด
6ระบบใช้ผงเคมี ชนิดแห้ง
7.ระบบใช้ผงเคมี ชนิดเปียก
กิจกรรม : บรรยาย
ใช้ สื่อออนไลน์ผ่านMST.ใช้ Power Point

ใบงาน5 :ให้ออกแบบแสดงผังงานระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารสาธารณะโดยใช้โปรแกรมSketch up version 6 ตามแบบแปลนที่กำหนดการบ้านส่งภายในสัปดาห์ที่14ท้ายสัปดาห์นี้

การศึกษากรณีอาคารตัวอย่าง
กิจกรรม : การศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามอาคารที่นศ.สนใจเพื่อศึกษางานระบบประกอบอาคาร และนำมาเสนอ หน้าชั้นเรียน กลุ่มละ5คน
ควรมีงานทุกระบบในอาคาร

การนำเสนองาน
กิจกรรม : สัมมนา กรณีศึกษา อภิปราย ใช้ สื่อ Power Point ฉายผ่าน Projector

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน