รายละเอียด

การจัดการงานก่อสร้าง / Construction Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42014516
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการงานก่อสร้าง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Construction Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการงานก่อสร้าง

อาจารย์ผู้สอน