รายละเอียด

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน / Conservation of Urban and Architecture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42014412
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Conservation of Urban and Architecture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับ sec2 ใช้ลิงค์นี้เข้า MS Teams https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a947a8cd809f7456487fa2084a91e808e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef1a7c3c-4d30-4fb1-85bd-8e13ed8b2973&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Facebook ใช้กลุ่มเดียวกัน

รายวิชา - อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

- แนะนำวิชา แนวทางการศึกษา ชี้แจงเกณฑ์การวัดผล มอบหมายงาน
ความหมายและประเภทของการอนุรักษ์
- ความหมายและประเภทของการอนุรักษ์
- คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ หลักการทั่วไปของการอนุรักษ์

กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

ประวัติ วิวัฒนาการ หลักการและแนวคิดการอนุรักษ์สากล
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

ประวัติ วิวัฒนาการ หลักการและแนวคิดการอนุรักษ์ในประเทศไทย
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

ประเภทและคุณค่าของอาคารอนุรักษ์และโบราณสถาน
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

กฎบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

ขั้นตอน วิธีการ การจัดการการอนุรักษ์ และองค์ประกอบของการอนุรักษ์
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

เทคนิคการซ่อมแซมอาคารโบราณสถาน (1)
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

เทคนิคการซ่อมแซมอาคารโบราณสถาน (2)
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบonline หรือ สอบในชั้นเรียน แล้วแต่คำสั่งมหาวิทยาลัย

ความหมายของการอนุรักษ์ชุมชนเมือง
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

เครื่องมือในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

การประเมินคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนเมือง
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

บทเรียนของการอนุรักษ์ชุมชนเมือง (1)
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

บทเรียนของการอนุรักษ์ชุมชนเมือง (2)
กิจกรรม : บรรยายonline ผ่าน MS Teams
ยกตัวอย่าง สื่อผสมประกอบ

นำเสนองานภาคปฏิบัติ
กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอรายงานonline ผ่าน MS Teams

สอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบonline หรือ สอบในชั้นเรียน แล้วแต่คำสั่งมหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้สอน