รายละเอียด

การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ / Creative Textile Art

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creative Textile Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์ การนำเสนอผลงานและการนำผลงานศิลปะสิ่งทอไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 Practice designing and creating of textiles art, techniques for creating textile art, making creative in textile art and textile art applied.

รายวิชา - การสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ความหมายของศิลปะสิ่งทอ
- ขอบเขตของศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการค้นคว้างานออกแบบศิลปะสิ่งทอในยุคสมัยต่างๆ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- ลักษณะของศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการค้นคว้างานออกแบบศิลปะสิ่งทอในประเทศไทย

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

2. เทคนิคการสร้างสรรค์
- เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการรวบรวมเทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

3. วิธีการสร้างสรรค์
- วิธีการสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการรวบรวมวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

4. การนำเสนอผลงานและการนำผลงานศิลปะสิ่งทอไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- การนำผลงานศิลปะสิ่งทอไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- ปฏิบัติการนำผลงานศิลปะสิ่งทอไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในงานสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การวางแผนสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการวางแผนสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

5. การออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- หลักการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- การสรุปแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

5. การออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- หลักการออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- การสรุปแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

สอบกลางภาค 24-30 สค 63
กิจกรรม :

- การลงมือสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการลงมือสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การลงมือสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการลงมือสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การลงมือสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการลงมือสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การลงมือสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการลงมือสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การลงมือสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการลงมือสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การลงมือสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการลงมือสร้างสรรค์ ผลงานจากแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- นำเสนอผลงานและทำการประเมินผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ
- ปฏิบัติการนำเสนอผลงานและทำการประเมินผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะสิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

สอบปลายภาค 26 ตค63-1 พย 63
กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

อาจารย์ผู้สอน