รายละเอียด

การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / Textile Product Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Textile Product Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การวิเคราะห์และประมวลผลการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Practice creating textile product design concept, textile product design, model making, product analysis and presentation.

รายวิชา - การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1. แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1.1 เข้าใจการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามความต้องการทาง
การตลาด
1.1.1 อธิบายลักษณะแนวโน้มของการตลาดและการ
ส่งเสริมการขายในศตวรรษที่ 21
1.1.2 อธิบายลักษณะของการตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอใน
อนาคต
1.1.3 อธิบายแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการขายในอนาคต
1.1.4 อธิบายวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
1.1.5 อธิบายเศรษฐศาสตร์การตลาด
1.1.6 อธิบายความต้องการที่จำเป็น
1.1.7 อธิบายวิถีชีวิต
1.1.8 อธิบายการแบ่งผู้บริโภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
1.2 มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามความต้องการ
ทางการตลาด
1.2.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามแนวโน้มและความ
ต้องการทางการตลาดที่จำเป็นของในอนาคต

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

1.3 เข้าใจการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอในชุมชน
1.3.1 อธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1.3.2 อธิบายการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดี
1.4 เข้าใจกระแสและแนวโน้มทางแฟชั่นสิ่งทอ
1.4.1 อธิบายแนวโน้มทางการออกแบบ
1.4.2 อธิบายลักษณะแนวโน้มที่สร้างโดยนักออกแบบ
1.5 มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามแนวโน้มการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.5.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามแนวโน้มความนิยมของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงอนุรักษ์

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

2. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.1 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.1.1 บอกความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.1.2 บอกขอบเขตของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.1.3 บอกประเภทของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.2 รู้ลักษณะและประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.2.1 บอกลักษณะผลิตภัณฑ์สิ่งทอหัตถกรรม
2.2.2 บอกลักษณะผลิตภัณฑ์สิ่งทอหัตถอุตสาหกรรม
2.2.3 บอกลักษณะผลิตภัณฑ์สิ่งทออุตสาหกรรม
2.3 มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหัตถกรรม
2.3.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหัตถกรรม

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

2.4 เข้าใจองค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.4.1 อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.4.2 อธิบายจุดประสงค์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.5 เข้าใจความหมายและลักษณะของนักออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ
2.5.1 อธิบายความหมายของนักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.5.2 อธิบายคุณสมบัติที่ดีของนักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
2.6 มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทออุตสาหกรรม
2.6.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทออุตสาหกรรม

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

3. กระบวนการขั้นตอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3.1 รู้หลักการค้นหาปัญหา
3.1.1 บอกกระบวนการขั้นตอนค้นหาปัญหา
3.1.2 บอกปัญหาและความต้องการทางการตลาด
3.1.3 บอกวิธีการวิเคราะห์ลักษณะผลิตภัณฑ์เดิมและข้างเคียง
3.2 มีทักษะในการศึกษาปัญหาและออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตาม
ขั้นตอนการค้นหาปัญหาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3.2.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากการใช้งานและด้าน
รูปแบบตามขั้นตอนการค้นหาปัญหาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

3.3 เข้าใจวิธีการกำหนดกรอบและแนวทางการออกแบบ
3.3.1 อธิบายการเตรียมข้อมูลเพื่อการกำหนดกรอบและ
แนวทางการออกแบบ
3.3.2 อธิบายการตีปัญหาของผลิตภัณฑ์
3.4 มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามขั้นตอนกรอบ
และแนวทางการออกแบบ
3.4.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากการนำผลสรุปของ
ปัญหาของผลิตภัณฑ์มาปรับแก้ไข (Product
Problem)ตามขั้นตอนกำหนดกรอบแนวทางการ
ออกแบบ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

3.3 เข้าใจวิธีการกำหนดกรอบและแนวทางการออกแบบ
3.3.3 อธิบายการหาแรงบันดาลใจ
3.3.4 อธิบายการหาความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้น
3.4 มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามขั้นตอนกรอบ
และแนวทางการออกแบบ
3.4.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากแรงบันดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์เบื้องต้น (Inspiration) พร้อม
เขียนกรอบแนวคิด (Concept of Design) ตาม
ขั้นตอนกำหนดกรอบแนวทางการออกแบบ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

3.5. เข้าใจวิธีการออกแบบและแก้ไขงานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3.5.1 อธิบายภาพร่างเบื้องต้น
3.5.2 อธิบายภาพร่างแนวคิด
3.5.3 อธิบายแบบร่าง
3.6 มีทักษะในการออกแบบและแก้ไขการทำภาพร่าง
3.6.1 เขียนภาพร่างเบื้องต้น
3.6.2 เขียนภาพร่างแนวคิด
3.6.3 เขียนแบบร่าง

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน


สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4.การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.1 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.1.1 บอกลักษณะของการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.1.2 บอกวิธีการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.1.3 บอกประเภทของหุ่นจำลองผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.2 เข้าใจหลักการเขียนแบบเพื่อการผลิต
4.2.1 อธิบายลักษณะของงานเขียนแบบเพื่อการผลิต
โดยทั่วไป
4.2.2 อธิบายลักษณะการเขียนแบบเพื่อการผลิต
4.3 มีทักษะในการเขียนแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.3.1 เขียนแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

4.4 เข้าใจกระบวนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.4.1 อธิบายการเตรียมวัสดุเพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.4.2 อธิบายการเลือกใช้ประเภทของหุ่นจำลอง
4.4.3 อธิบายการวางแผนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.5 มีทักษะในการวางแผนและสร้างหุ่นจำลองเพื่อการทดสอบ
4.5.1 วางแผนและสร้างหุ่นจำลองเพื่อการทดสอบ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

4.6 เข้าใจวิธีการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.6.1 อธิบายขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างต้นแบบ
4.6.2 อธิบายขั้นตอนการลงมือสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.7 มีทักษะในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4.7.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

5. การวิเคราะห์และประมวลผลการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
5.1 มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินงานออกแบบ
5.1.1 บอกความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
5.1.2 บอกหลักการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ
5.1.3 บอกขั้นตอนการทดลองทดสอบวัตถุดิบและกรรมวิธี
การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

5.2 เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2.1 อธิบายการวิเคราะห์เนื้อหา
5.2.2 อธิบายการวิเคราะห์วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต
5.2.3 อธิบายการวิเคราะห์แบบและหุ่นจำลองในการออกแบบ
5.2.4 อธิบายการวิเคราะห์ด้านกายภาพและความสวยงาม
5.3 มีทักษะในการสร้างเครื่องมือและออกแบบชาร์ต เพื่อ
ทดสอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
5.3.1 สร้างเครื่องมือและออกแบบชาร์ตงาน เพื่อทำการ
ทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ด้านเนื้อหา
วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต ด้านกายภาพความ
สวยงาม

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

5.4 เข้าใจการสังเคราะห์ข้อมูล
5.4.1 อธิบายวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล
5.4.2 อธิบายการประเมินงานออกแบบของนักออกแบบ
5.5 เข้าใจการประมวลผลทางสถิติ
5.5.1 อธิบายความหมายของการประมวลผลทางสถิติ
5.5.2 อธิบายบรรยายลักษณะข้อมูล
5.5.3 อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูล
5.6 มีทักษะในการตรวจสอบแก้ไขต้นแบบและทำการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
5.6.1 ตรวจสอบแก้ไขต้นแบบและทำการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
จากข้อมูลการประเมินงานออกแบบ และจากผลของการสังเคราะห์
ข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

6.การนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
6.1 เข้าใจการเตรียมการนำเสนอผลงาน
6.1.1 อธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนนำเสนองานออกแบบ
6.1.2 อธิบายข้อมูลประกอบในการนำเสนองานออกแบบ
6.2 มีทักษะในการเตรียมการนำเสนอผลงาน
6.2.1 เตรียมตัวก่อนนำเสนองานออกแบบ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน