รายละเอียด

การจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ / Textile, Fashion and Jewelry Promotion

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Textile, Fashion and Jewelry Promotion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

             ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา เทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ การออกแบบรูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การประเมินผลตอบรับการส่งเสริมการขายสินค้า
            Practice promoting textile, fashion and jewelry products through advertising, technique of promoting textile, fashion and jewelry style by the media, media format design, which appropriate to the target audience, evaluation feedback promoting fashion by the media.

รายวิชา - การจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

1. พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา
- ความหมาย ของการตลาดสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
- ความสำคัญของการตลาดสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าการตลาดสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- ความสำคัญของการส่งเสริมการขายสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการค้นคว้ารูปแบบการส่งเสริมการขายสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- ความสำคัญของการส่งเสริมการขายสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการค้นคว้ารูปแบบการส่งเสริมการขายสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ
กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

2. เทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับโดยสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- เทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้ เทคนิคการส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การวางแผนส่งเสริมการขายโดยใช้สื่อโฆษณาสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการวางแผนส่งเสริมการขายโดยใช้สื่อโฆษณาสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การวางแผนส่งเสริมการขายโดยใช้สื่อโฆษณาสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการวางแผนส่งเสริมการขายโดยใช้สื่อโฆษณาสินค้า แฟชั่นและเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การรวบรวมแนวคิดเพื่อการคัดเลือกสื่อโฆษณาและจัดทำสื่อโฆษณา
- ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า รวบรวมแนวคิดเพื่อการคัดเลือกสื่อโฆษณาและจัดทำสื่อโฆษณา

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การรวบรวมแนวคิดเพื่อการคัดเลือกสื่อโฆษณาและจัดทำสื่อโฆษณา
- ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า รวบรวมแนวคิดเพื่อการคัดเลือกสื่อโฆษณาและจัดทำสื่อโฆษณา

กิจกรรม : บรรยายรูปแบบออนไลน์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

สอบกลางภาค 24-30 สค 63
กิจกรรม :

3. การออกแบบรูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- การออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- การทดลองใช้สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย
- ฝึกปฏิบัติการทดลองใช้สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

4. การประเมินผลตอบรับการส่งเสริมการขายสินค้า
- การเมินผลสื่อโฆษณาเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการตลาด
- ฝึกปฏิบัติการประเมินผลตอบรับการส่งเสริมการขายสินค้า

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

- นำเสนอการจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
- ฝึกปฏิบัติการนำเสนอการจัดรูปแบบการนำเสนอสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
ใบงาน

สอบปลายภาค 26 ตค 63-1 พย 63
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน