รายละเอียด

การออกแบบแฟชั่น / Fashion Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบแฟชั่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fashion Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ การวาดส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ ส่วนตกแต่งของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การศึกษาหลักการออกแบบแฟชั่นตามองค์ประกอบเพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
Practice of drawing human body and fashion illustration, design principle for fashion design, which one based on textile vernacular and universal textiles.

รายวิชา - การออกแบบแฟชั่น

1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นและการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น
1.1.1 ความหมายของการออกแบบ Design
1.1.2 การออกแบบแฟชั่นสร้างสรรค์และพัฒนา
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(Creative Economy)
1.1.3 การเป็นนักออกแบบแฟชั่นที่ดี
1.1.4 จรรยาบรรณของนักออกแบบแฟชั่น
1.1.5 หน้าที่การทำงานของนักออกแบบแฟชั่น
1.4 ฝึกปฏิบัติงานการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ
1.4.1 ปฏิบัติการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

1.2 การร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ
1.2.1 หลักในการเขียนโครงสร้างสัดส่วนผู้ชายและผู้หญิง
1.2.2 วิธีการวาดรูปร่างคน
1.2.3 วิธีการวาดรูปร่างคนชาย
1.2.4 วิธีการวาดรูปร่างคนหญิง
1.4 ฝึกปฏิบัติงานการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ
1.4.2 ปฏิบัติการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบวาดรูปร่าง
คนชายและคนหญิง

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

1.3 วิธีการวาดรูปร่างคนเพื่อแสดงแบบท่าทาง
1.3.1 วิธีการวาดรูปร่างคนแสดงแบบท่าทางชาย
1.4 ฝึกปฏิบัติงานการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ
1.4.3 ปฏิบัติการวาดรูปร่างคนเพื่อแสดงแบบท่าทางชาย

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

1.3 วิธีการวาดรูปร่างคนเพื่อแสดงแบบท่าทาง
1.3.2 วิธีการวาดรูปร่างคนเพื่อแสดงแบบท่าทางหญิง
1.4 ฝึกปฏิบัติงานการร่างหุ่นคนเพื่อแสดงแบบ
1.4.3 ปฏิบัติการวาดรูปร่างคนเพื่อแสดงแบบท่าทางหญิง

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

2. หลักการวาดส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์
2.1 วิธีการวาดหน้าคน
2.1.1 วิธีการวาดใบหน้า
2.1.2 วิธีการวาดดวงตา
2.1.3 วิธีการวาดคิ้ว
2.1.4 วิธีการวาดจมูก
2.1.5 วิธีการวาดปาก
2.1.6 วิธีการวาดใบหู
2.1.7 วิธีการวาดผม
2.3 ฝึกปฏิบัติงานวาดส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์
2.3.1 ปฏิบัติงานวาดส่วนประกอบของวิธีการวาดหน้าคน

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

2.2 วิธีการวาดแขน มือ ขา เท้าและเท้าที่สวมรองเท้า
2.2.1 วิธีการวาดแขน
2.2.2 วิธีการวาดมือ
2.2.3 วิธีการวาดขา
2.2.4 วิธีการวาดเท้า
2.2.5 วิธีการวาดเท้าที่สวมรองเท้า
2.3 ฝึกปฏิบัติงานวาดส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์
2.3.1 ปฏิบัติงานวาดส่วนประกอบของวิธีการวาดหน้าคน

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

2.2 วิธีการวาดแขน มือ ขา เท้าและเท้าที่สวมรองเท้า
2.2.1 วิธีการวาดแขน
2.2.2 วิธีการวาดมือ
2.2.3 วิธีการวาดขา
2.2.4 วิธีการวาดเท้า
2.2.5 วิธีการวาดเท้าที่สวมรองเท้า
2.3 ฝึกปฏิบัติงานวาดส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์
3.2.2 ปฏิบัติงานวาดส่วนประกอบของวิธีการวาด
แขนมือ ขา เท้าและเท้าที่สวมรองเท้า

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

3. ส่วนตกแต่งของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3.1 การเขียนส่วนประกอบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประเภทเสื้อ
3.1.1 วิธีการเขียนคอเสื้อ
3.1.2 วิธีการเขียนปกเสื้อ
3.1.3 วิธีการเขียนแขนเสื้อ
3.1.4 วิธีการเขียนโครงเสื้อ
3.4 ฝึกปฏิบัติงานส่วนตกแต่งของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3.4.1 ปฏิบัติการเขียนส่วนประกอบของเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายประเภทเสื้อ

กิจกรรม : บรรยาย (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติ
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

สอบกลางภาค 24-30 ส.ค 63
กิจกรรม :

3.2 การเขียนส่วนประกอบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประเภทกระโปรง
3.2.1 ขั้นตอนการเขียนกระโปรง
3.2.2 วิธีการเขียนรูปทรงพื้นฐานของกระโปรง
3.2.3 ความยาวมาตรฐานของกระโปรง
3.4 ฝึกปฏิบัติงานส่วนตกแต่งของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3.4.2 ปฏิบัติการเขียนส่วนประกอบของเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายประเภทกระโปรง

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติในห้องเรียน
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้

3.3 การเขียนส่วนประกอบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประเภทกางเกง
3.3.1 ขั้นตอนการเขียนกางเกง
3.3.2 ความยาวมาตรฐานของกางเกง
3.3.3 วิธีการเขียนกางเกงรูปแบบต่างๆ
3.4 ฝึกปฏิบัติงานส่วนตกแต่งของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3.4.3 ปฏิบัติการเขียนส่วนประกอบของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประเภทกางเกง

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติในห้องเรียน
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้

4. หลักการออกแบบแฟชั่นตามองค์ประกอบเพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
4.1 หลักการออกแบบแฟชั่นตามองค์ประกอบ
4.1.1 ส่วนประกอบของการออกแบบ
4.1.2 หลักการออกแบบแฟชั่นองค์ประกอบ
4.2 สไตล์ในการออกแบบและแนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบ
4.2.1 ประเภทสไตล์ในการออกแบบ
4.2.2 ตัวอย่างสไตล์ในการออกแบบ
(Style of Fashion Design)
4.2.3 การแต่งกายตามบุคลิกภาพ
4.2.4 แนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบเทรนด์ (Trend)
4.2.5 ตัวอย่างแนวโน้มแฟชั่นเทรนด์สี
4.4 ฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นตามองค์ประกอบเพื่อ
ออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
4.1.1 ปฏิบัติการค้นคว้าเรื่องสไตล์และแนวโน้มแฟชั่นในการออกแบบแฟชั่น

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติในห้องเรียน
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้

4.3 การออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
4.3.1 ค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ
(Inspiration)
4.3.2 กำหนดแนวความคิดในการออกแบบ
(Concept of Design)
4.3.3 กระดานอารมณ์ (Mood Board)
4.3.4 ออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นถิ่นและ
สากล
4.4 ฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นตามองค์ประกอบเพื่อ
ออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
4.1.2 ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาความเป็นไปได้ในการออกแบบ
ค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ
(Inspiration) และ กำหนดแนวความคิดใน
การออกแบบ (Concept of Design) และ
สร้างกระดานอารมณ์ (Mood Board)

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติในห้องเรียน
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้

4.3 การออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
4.3.4 ออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นถิ่นและ
สากล
4.4 ฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นตามองค์ประกอบเพื่อ
ออกแบบให้เหมาะสมกับสิ่งทอพื้นถิ่น
และสากล
4.1.3 ปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอ
พื้นถิ่นและสากล

กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติในห้องเรียน
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้

นำเสนผลงานการอออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติในห้องเรียน
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้

นำเสนผลงานการอออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
กิจกรรม : บรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
สื่อ Powerpoint
ใบงานปฏิบัติในห้องเรียน
สมุดรวบรวมผลการเรียนรู้

ทบทวนเนื้อหาการอออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์สิ่งทอพื้นถิ่นและสากล
กิจกรรม : จากสมุดรวบรวมผลการเรียนรู้ Design Fashion Diary (Learning Portfolio)

อาจารย์ผู้สอน