รายละเอียด

การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย / Accessories Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accessories Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย  ที่ใช้ประเภทสไตล์ในการออกแบบ  แนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบ  การผลิตชิ้นงานจริง  การสร้างต้นแบบและการนำเสนอการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย

Practice designing accessories with style applied for the design, trends in design, producing model of accessories design and presenting accessories design projects.

รายวิชา - การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย

แนะนำรายวิชาและการประเมินผลรายวิชาการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการออกแบบ

1. การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายที่ใช้ประเภทสไตล์ในการออกแบบ
1.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories)
1.2 ขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบแฟชั่นเครื่องประกอบการแต่งกาย
1.3 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.4 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
1.5 คุณสมบัติของ “นักออกแบบ”ผลิตภัณฑ์ที่ดี
1.6 คุณประโยชน์ของ “การออกแบบ”ผลิตภัณฑ์
1.7 คุณสมบัติของ “ผลิตภัณฑ์” ที่ดี
1.8 การนำองค์ประกอบและหลักการทางศิลปะมาใช้ในชีวิตประจำวัน
1.9 ฝึกปฏิบัติการค้นคว้างานออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
1.9.1 ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าหารูปแบบประกอบการแต่งกาย


กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

2 สไตล์ในการออกแบบและแนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบ
2.1 ประเภทสไตล์ในการออกแบบ
2.2 ตัวอย่างสไตล์ในการออกแบบ (Style of Fashion Design)
2.3 การแต่งกายตามบุคลิกภาพ
2.6 ฝึกปฏิบัติการสไตล์ในการออกแบบและแนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
2.6.1 ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าเรื่องสไตล์ในการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย


กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

2.4 แนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบเทรนด์ (Trend)
2.5 ตัวอย่างแนวโน้มแฟชั่นเทรนด์สี
2.6 ฝึกปฏิบัติการสไตล์ในการออกแบบและแนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
2.6.2 ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าเรื่องแนวโน้มที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย


กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3. การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3.1 ค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Inspiration)
3.2 กำหนดแนวความคิดในการออกแบบ
(Concept of Design)
3.3 กระดานอารมณ์ (Mood Board)
3.5 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3.5.1 ฝึกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเป็นไปได้ในการออกแบบ ค้นหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Inspiration) และ กำหนดแนวความคิดในการออกแบบ (Concept of Design) และสร้างกระดานอารมณ์ (Mood Board)


กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3.4 ร่างภาพแนวคิด ,ออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design)
3.5 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3.5.2 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายเช่น กระเป๋า,หมวก ,รองเท้า

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

วันหยุด
กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3.4 ร่างภาพแนวคิด ,ออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design)
3.5 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3.5.3 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย เช่น ถุงมือ, เน็คไท,โบว์,ผ้าคลุมไหล่, ผ้าพันคอ


กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4. ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดองค์ประกอบทางศิลปะที่นำมาเกี่ยวข้องกับเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design) รวมถึงเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สีทางจิตวิทยา
4.1 องค์ประกอบศิลปะที่นำมาเกี่ยวข้องกับเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design)
4.1.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุที่กำหนดให้ตามหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

4.2 เครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สีทางจิตวิทยา
4.2.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุที่กำหนดให้ตามหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

5. การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ อุกรณ์ในการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตเครื่องประกอบการแต่งกาย
5.1 วัสดุธรรมชาติ ในการผลิตเครื่องประกอบการแต่งกาย
เช่น ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติ,โลหะ,หินสี
5.1.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

5.2 วัสดุสังเคราะห์ ในการผลิตเครื่องประกอบการแต่งกาย
เช่น ผ้าทอใยสังคราะห์,วัสดุสังเคราะห์(ลูกปัดเทียม)
5.2.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุสังเคราะห์

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง
ใบงาน (การจัดการเรียนเต็มเวลา)

6. ฝึกปฏิบัติการผลิตเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design) จากภาพร่างที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม : อภิปราย นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา

7. รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติการผลิตเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design) จากภาพร่างที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม : อภิปราย นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา

8. นำเสนอผลงานการออกแบบและผลการผลิตเครื่องประกอบการแต่งกาย (Accessories Design)
กิจกรรม : อภิปราย นำเสนอผลงานโดยนักศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน