รายละเอียด

การทำแบบตัด / Cutting Pattern

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ134
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำแบบตัด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cutting Pattern
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำแบบตัดขั้นพื้นฐาน  การทำแบบตัดกระโปรง การทำแบบตัดเสื้อ  การทำแบบตัดกางเกง การทำแบบตัดชุดโอกาสพิเศษ

Practice understanding with the basic of  the cutting pattern, pattern of skirts, pattern of shirts, pattern of pants, pattern of special occasion dresses.

รายวิชา - การทำแบบตัด

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแบบตัด
1.1 หลักการทั่วไปในการสร้างแบบตัด
1.1.1 ความหมายของการสร้างแบบตัด
1.1.2 ประเภทและลักษณะของการสร้างแบบตัด
1.1.3 ลำดับขั้นตอนวิธีการสร้างแบบตัด
1.1.4 หลักการสร้างแบบตัด
1.1.5 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สร้างแบบตัด
1.2 ลักษณะวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบตัด
1.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบตัด
1.2.2 การใช้อุปกรณ์เรขาคณิตในการสร้างแบบตัด
1.2.3 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบ
ตัด
1.3 ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างแบบตัด
1.3.1 ฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง
แบบตัด
1.3.2 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การสร้างแบบตัด

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

1.4 การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัด
1.4.1 การเตรียมตัวก่อนการวัดตัว
1.4.2 ตำแหน่งที่ต้องวัดตัว
1.4.3 การวัดตัว
1.4.4 ขนาดสัดส่วนมาตรฐานในการสร้างแบบตัดเบื้องต้น
1.5 ฝึกปฏิบัติการวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัด
1.5.1 ฝึกปฏิบัติการวัดตัวตามขนาดสัดส่วนของร่างกาย

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

2. การสร้างแบบตัดกระโปรง
2.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแบบตัดกระโปรง
2.1.1 ส่วนประกอบของกระโปรง
2.1.2 ลักษณะของกระโปรงแบบต่างๆ
2.1.3 ลักษณะและรูปทรงของกระโปรง
2.1.4 ระดับความยาวกระโปรงและระดับความสูงต่ำของ
ขอบเอว
2.2 การสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น
2.2.1 วิธีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น
2.2.2 วิธีการสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น
2.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น
2.3.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบตัด
กระโปรงเบื้องต้น
2.3.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

2.4 การปรับแบบตัดกระโปรง
2.4.1 การปรับแบบให้เหมาะสมกับรูปร่าง
2.4.2 การปรับแบบตัดระดับความสูงต่ำของเอว
กระโปรง
2.4.3 การสร้างขอบเอวกระโปรง
2.4.4 การเผื่อตะเข็บแบบตัดกระโปรง
2.5 หลักการสร้างแบบ แยกแบบตัดกระโปรงแบบต่างๆ
2.5.1 วิธีการสร้างแบบตัดกระโปรงทรงตรง
2.5.2 วิธีการสร้างแบบตัดกระโปรงทรงสอบ
2.5.3 วิธีการสร้างแบบและแยกแบบกระโปรงปลายบาน
น้อย
2.5.4 วิธีการสร้างแบบและแยกแบบกระโปรงปลายบาน
มาก
2.5.5 วิธีการสร้างแบบและแยกแบบกระโปรง 6 ชิ้น
2.6 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดและแยกแบบตัดกระโปรง
2.6.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบกระโปรง
6 ชิ้น

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

2.5 หลักการสร้างแบบ แยกแบบตัดกระโปรงแบบต่างๆ (ต่อ)
2.5.6 วิธีการสร้างแบบกระโปรงย้วยครึ่งวงกลม
2.5.7 วิธีการสร้างแบบกระโปรงย้วยวงกลม
2.5.8 วิธีการสร้างแบบและแยกแบบกระโปรงรูด 3 ชั้น
2.5.9 วิธีการสร้างแบบและแยกแบบกระโปรงจีบกระทบ
2.5.10 วิธีการสร้างแบบและแยกแบบกระโปรงจีบรอบตัว
2.6 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดและแยกแบบตัดกระโปรง (ต่อ)
2.6.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบกระโปรงย้วยวงกลม


กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3. การสร้างแบบตัดเสื้อ
3.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเสื้อ
3.1.1 ความหมายแบบตัดเสื้อเบื้องต้น
3.1.2 ส่วนประกอบของเสื้อ
3.1.3 ลักษณะของเสื้อแบบต่างๆ
3.2 การสร้างแบบตัดเสื้อเบื้องต้น
3.2.1 วิธีการสร้างโครงสร้างเส้นพื้นฐานของแบบตัดเสื้อเบื้องต้น
3.2.2 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อเบื้องต้นแบบไม่มีเกล็ด
3.2.3 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อเบื้องต้นแบบมีเกล็ด
3.2.4 การวางตำแหน่งเส้นไหล่และการปรับเส้นไหล่
3.2.5 การขยายแบบตัดจากเสื้อเบื้องต้นและการเผื่อตะเข็บแบบตัดเสื้อ
3.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อเบื้องต้น
3.3.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบตัดเสื้อเบื้องต้น
3.3.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อเบื้องต้นแบบมีเกล็ด

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3.4 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแขนเสื้อ
3.4.1 ลักษณะและรูปทรงของแขนเสื้อ
3.4.2 ระดับความยาวของแขนเสื้อ
3.4.3 ประเภทและลักษณะของแขนเสื้อ
3.4.4 ลักษณะของแขนเสื้อมีแขนและไม่มีแขน
3.5 การสร้างแบบตัดแขนเสื้อเบื้องต้น
3.5.1 วิธีการสร้างแบบตัดแขนสามเหลี่ยม (แขนสั้น)
3.5.2 วิธีการสร้างแบบตัดแขนสามเหลี่ยม (แขนยาว)
3.5.3 วิธีการสร้างแบบตัดแขนสี่เหลี่ยม (แขนสั้น)
3.5.4 วิธีการสร้างแบบตัดแขนสี่เหลี่ยม (แขนยาวแบบสูท)
3.6 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดแขนเสื้อเบื้องต้น
3.6.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดแขนสี่เหลี่ยม (แขนสั้น)
หรือแขนสี่เหลี่ยม (แขนยาวแบบสูท)

กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3.7 การเปลี่ยนตำแหน่งเกล็ดบนตัวเสื้อ
3.7.1 รูปแบบและลักษณะการย้ายเกล็ดบนตัวเสื้อ
3.7.2 วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งเกล็ดบนตัวเสื้อ
3.8 การย้ายเกล็ดและแยกแบบตัดบนตัวเสื้อ
3.8.1 การย้ายเกล็ดบนตัวเสื้อแผ่นหน้า
3.8.2 การย้ายเกล็ดบนตัวเสื้อแผ่นหลัง
3.9 ฝึกปฏิบัติการย้ายเกล็ดและแยกแบบตัดบนตัวเสื้อ
3.9.1 ฝึกปฏิบัติการการย้ายเกล็ดบนตัวเสื้อแผ่นหน้า


กิจกรรม : บรรยาย (ด้วยรูปแบบออนไลน์) อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3.10 การแยกแบบตัดแขนเสื้อ
3.10.1 วิธีการแยกแบบตัดแขนเสื้อเข้าวงแขน
3.10.2 วิธีการแยกแบบตัดแขนเสื้อแขนแรกแลน
3.10.3 วิธีการแยกแบบตัดแขนเสื้อแขนในตัว
3.10.4 วิธีการสร้างเสื้อไม่มีแขน
3.11 ฝึกปฏิบัติการแยกแบบตัดแขนเสื้อ
3.11.1 ฝึกปฏิบัติการแยกแบบตัดแขนเสื้อเข้าวงแขน
3.11.2 ฝึกปฏิบัติการแยกแบบตัดแขนเสื้อแขนแรกแลน
3.11.3 ฝึกปฏิบัติการแยกแบบตัดแขนเสื้อแขนในตัว
3.11.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสื้อไม่มีแขน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3.12 หลักการสร้างแบบตัดคอเสื้อ
3.12.1 ลักษณะของคอเสื้อ
3.12.2 ความหมายและชนิดของสาบเสื้อ
3.13 วิธีการสร้างแบบตัดคอเสื้อ
3.13.1 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อคอวี
3.13.2 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อคอกลมกว้าง
3.13.3 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อคอปาด
3.13.4 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อคอสี่เหลี่ยม
3.13.5 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อคอปีน แบบคอวี
3.13.6 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อคอถ่วง
3.14 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดคอเสื้อ
3.14.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อคอวี
3.14.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อคอกลมกว้าง
3.14.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อคอปาด
3.14.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อคอปีนแบบคอวี

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

3.15 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับปกเสื้อ
3.15.1 ความสำคัญและส่วนประกอบของปกเสื้อ
3.15.2 ประเภทของปกเสื้อ
3.15.3 หลักการสร้างแบบปกเสื้อ
3.15.4 รูปแบบของปกเสื้อ
3.16 วิธีการสร้างแบบตัดปกเสื้อ
3.16.1 วิธีการสร้างปกเสื้อแบบแบนราบหรือปกแนบคอ
3.16.2 วิธีการสร้างปกเสื้อแบบคอปกตั้ง
3.16.3 วิธีการสร้างปกเสื้อแบบ ปกในตัว
3.16.4 วิธีการสร้างปกเสื้อแบบ ปกแบะเย็บติดกัน
2 ชิ้น
3.17 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดปกเสื้อ
3.17.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดปกเสื้อแบบแบนราบ
หรือปกแนบคอ
3.17.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างปกเสื้อแบบคอปกตั้ง
3.17.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างปกเสื้อแบบปกในตัว

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

4. การสร้างแบบตัดกางเกงเบื้องต้น
4.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกางเกง
4.1.1 โครงสร้างแบบตัดกางเกง
4.1.2 ส่วนประกอบของกางเกง
4.1.3 ลักษณะรูปทรงของกางเกง
4.1.4 ระดับความยาวของกางเกง
4.2 การสร้างแบบตัดกางเกงเบื้องต้น
4.2.1 วิธีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบตัดกางเกงเบื้องต้น
4.2.2 วิธีการสร้างแบบตัดกางเกงเบื้องต้น
4.2.3 การเผื่อตะเข็บแบบตัดกางเกง
4.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดกางเกงเบื้องต้น
4.3.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบตัดกางเกงเบื้องต้น
4.3.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดกางเกงเบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิต พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน

4.4 หลักการสร้างแบบ แยกแบบตัดกางเกง
4.4.1 วิธีการสร้างแบบตัดกางเกงทรงตรง
4.4.2 วิธีการสร้างแบบตัดกางเกงทรงเดฟ
4.4.3 วิธีการสร้างแบบตัดกางเกงขาบานจีบกระทบ
4.4.4 วิธีการสร้างแบบตัดกางเกงขาสั้น
4.4.5 วิธีการสร้างแบบตัดกางเกงขามอส
4.5 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดและแยกแบบตัดกางเกง
4.5.1 ฝึกปฏิบัติสร้างแบบตัดกางเกงทรงตรง
4.5.2 ฝึกปฏิบัติสร้างแบบตัดกางเกงทรงเดฟ
4.5.3 ฝึกปฏิบัติสร้างแบบตัดกางเกงขาบานจีบกระทบ
4.5.4 ฝึกปฏิบัติสร้างแบบตัดกางเกงขาสั้น

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน (ปฏิบัติงานกลุ่ม 3 คน)

5. การสร้างแบบตัดชุดโอกาสพิเศษ
5.1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับชุดโอกาสพิเศษ
5.1.1 ความหมายของชุดโอกาสพิเศษ
5.1.2 รูปแบบและลักษณะรูปทรงเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
5.2 การสร้างแบบตัดชุดติดกันเบื้องต้น
5.2.1 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
เบื้องต้นจากเสื้อไม่มีเกล็ด
5.2.2 วิธีการสร้างแบบตัดเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
เบื้องต้นจากเสื้อมีเกล็ด
5.2.3 การเผื่อตะเข็บแบบตัดชุดติดกัน
5.3 หลักการสร้างแบบและแยกแบบตัดเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
5.3.1 วิธีการสร้างเสื้อกระโปรงชุดติดกันแบบชุดแซค
5.3.2 วิธีการสร้างเสื้อกระโปรงชุดติดกันแบบเอลายน์
5.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบตัดเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
5.4.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
เบื้องต้นจากเสื้อไม่มีเกล็ด
5.4.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบตัดเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
เบื้องต้น จากเสื้อมีเกล็ด
5.4.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบเสื้อกระโปรง
ชุดติดกันแบบชุดแซค
5.4.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบเสื้อกระโปรง
ชุดติดกันแบบเอลายน์

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายสาธิต พร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน(ปฏิบัติงานกลุ่ม 3 คน)

5.3 หลักการสร้างแบบและแยกแบบตัดเสื้อกระโปรงชุดติดกัน
5.3.3 วิธีการสร้างเสื้อกระโปรงชุดติดกันแบบพริ้น
เซสลายน์
5.3.4 วิธีการสร้างเสื้อกระโปรงชุดติดกันแบบเอ็มไพร์
5.3.5 วิธีการสร้างเสื้อกระโปรงชุดติดกันแบบต่อเอว
หรือสะโพก
5.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบตัดเสื้อกระโปรง
ชุดติดกัน
5.4.5 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบเสื้อกระโปรง
ชุด
ติดกันแบบพริ้นเซสลายน์
5.4.6 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบเสื้อกระโปรง
ชุดติดกันแบบเอ็มไพร์
5.4.7 ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบและแยกแบบเสื้อกระโปรง
ชุดติดกันแบบต่อเอวหรือสะโพก

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สาธิตพร้อมยกตัวอย่างประกอบสื่อภาพนิ่ง ใบงาน
(ปฏิบัติงานกลุ่ม 3 คน)

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน