รายละเอียด

กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา / Activity for Intelligent Creation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51001001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activity for Intelligent Creation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

พัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การบริหารเวลา การวางแผน การจัดการชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการแก้ปัญหา ด้วยกรอบความคิดของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้สอดคล้องกับทฤษฎีในเนื้อหาวิชา กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา (51001001)

รายวิชา - กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา

อาจารย์ผู้สอน