รายละเอียด

ออกแบบทัศนศิลป์ / Visual Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARCC403
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบทัศนศิลป์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Visual Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

E-mail (ติดต่อ อ.กาญจนา) : mikan.change@gmail.com

รายวิชา - ออกแบบทัศนศิลป์

บทที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและการออกแบบเบื้องต้น
บทที่ 2 ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บทที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและการออกแบบเบื้องต้น
-ความหมายของศิลปะ
-ประเภทสาขาของศิลปะ
-ความหมายของการออกแบบ
-ประเภทของการออกแบบ
บทที่ 2 ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
- ความหมายของจุด point
- คำจำกัดความของส้น line
- หน้าที่ของเส้น lineในงานศิลปะ
- ความรู้สึกของเส้นและทิศทางของเส้น
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

บทที่ 3 รูปร่าง SHAPE และรูปทรง FORM
บทที่ 4 เรื่องคุณค่า (VALUE) ค่าน้ำหนักอ่อน-แก่
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บทที่ 3 รูปร่าง SHAPE และรูปทรง FORM
- ลักษณะของ shape และ form
- ประเภทของรูปทรงในงานศิลปะและการประกอบการของรูปทรง
- ความแตกต่างระหว่าง shape และ form

บทที่ 4 เรื่องคุณค่า (VALUE) ค่าน้ำหนักอ่อน-แก่
- ความหมายและคำจำกัดความของน้ำหนัก
- หน้าที่ของน้ำหนัก
- คุณลักษณะของน้ำหนัก

(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

บทที่5 เรื่องมวล MASS และ ช่องว่าง, ที่ว่าง, ช่องไฟ SPACE
บทที่ 6 เรื่องทฤษฎีสี
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บทที่5 เรื่องมวล MASS และ ช่องว่าง, ที่ว่าง, ช่องไฟ SPACE
- ความหมายของมวล mass
- องค์ประกอบของมวล mass
- คำจำกัดความของที่ว่าง space ในงาน fine arts กับงานสถาปัตยกรรม

บทที่ 6 เรื่องทฤษฎีสี
- ชนิดและหน้าที่ของสี
- คุณลักษณะของสี
- ความแตกต่างของสี

(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

บทที่ 7 วรรณะของสี TONE
บทที่ 8 การใช้สีตรงกันข้าม CONTRAST
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บทที่ 7 วรรณะของสี TONE
- การแบ่งวรรณะของสี
- คุณลักษณะวรรณะของสี
- ความแตกต่างของวรรณะของสี
- การนำไปใช้ในงานต่าง ๆ

บทที่ 8 การใช้สีตรงกันข้าม CONTRAST
- ลักษณะของสีตรงกันข้าม
- การใช้สีตรงกันข้าม contrast
- ขั้นตอนการใช้สีคูตรงข้าม complementary color
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

บทที่ 9 การประสานกันของสี
บทที่ 10 ความเข้มของสี INTENSITY และ การกลับค่าของสี DISCORD
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
บทที่ 9 การประสานกันของสี
HARMONY และวรรณะสีส่วนรวม TONALITY
- ความหมายของ harmony และ tonality
- การใช้สีแบบ harmony และ tonality
- ความแตกต่างของการใช้สีแบบ harmony และ tonality

บทที่ 10 ความเข้มของสี INTENSITY และ การกลับค่าของสี DISCORD
- ความหมายของ intensity และ discord
- การใช้สีแบบ intensity และ discord
- ความแตกต่างของการใช้สี intensity และ discord
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

บทที่ 11 เรื่องเอกภาพ UNITY และ การซ้ำ REPETITION
บทที่ 12 สีเอกรงค์ MONOCHROME และพื้นผิว TEXTURE
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)
กิจกรรม : บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
บทที่ 11 เรื่องเอกภาพ UNITY และ การซ้ำ REPETITION
- ความหมายของเอกภาพ unity และการซ้ำ repetition
- เอกภาพ unity และการซ้ำในงานศิลปะ
- การนำไปใช้ในลักษณะต่างๆ

บทที่ 12 สีเอกรงค์ MONOCHROME และพื้นผิว TEXTURE
- ความหมายและวิธีการใช้กลุ่มสีเอกรงค์ monochrome
- ความหมายและลักษณะของพื้นผิว texture
- ความแตกต่างของ monochrome และ texture
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

บทที่13 ความสมดุล BALANCE
บทที่ 14 จังหวะ RHYTHM
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

กิจกรรม : บรรยายศึกษาจากตัวอย่าง
ยกตัวอย่างภาพประกอบ
บทที่13 ความสมดุล BALANCE
- ความหมายของ balance
- ลักษณะและรูปแบบของความสมดุล balance
- ความแตกต่างของความสมดุลย์ balanceหลายแบบ

บทที่ 14 จังหวะ RHYTHM
- ความหมายชนิดของจังหวะ rhythm ในงานศิลปะ
- การแปรเปลี่ยนของจังหวะ
- จังหวะ rhythm ในทัศนธาตุต่างๆ
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

บทที่ 15 สัดส่วน PROPORTION และ การเน้น EMPHSIS
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

กิจกรรม : บรรยายยกตัวอย่างประกอบจากรูปภาพ
- ความหมายของสัดส่วน proportion และการเน้น emphasis
- วิธีการเน้น
- ความแตกต่างของเน้น emphasis ในงาน fine arts ของทัศนธาตุต่าง ๆ
(โดยการสอนผ่านสื่อออนไลน์)

สอบกลางภาค
(โดยผ่านสื่อออนไลน์)
กิจกรรม : สอบกลางภาค
(โดยผ่านสื่อออนไลน์)

ทบทวน เรื่องศึกษาทฤษฎีและการออกแบบเบื้องต้น
ทบทวน ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)


กิจกรรม : นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านทฤษฎีและการออกแบบเบื้องต้น, องค์ประกอบศิลป์

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

ทบทวน เรื่องรูปร่าง SHAPE และรูปทรง FORM
ทบทวน เรื่องคุณค่า (VALUE) ค่าน้ำหนักอ่อน-แก่

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)
กิจกรรม : นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านรูปร่าง และรูปทรง, เรื่องคุณค่า (VALUE) ค่าน้ำหนักอ่อน-แก่

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

ทบทวน เรื่องมวล MASS และ ช่องว่าง, ที่ว่าง, ช่องไฟ SPACE
ทบทวน เรื่องทฤษฎีสี

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)
กิจกรรม : นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านมวล และ ช่องว่าง, ที่ว่าง, ช่องไฟ ,ด้านทฤษฎีสี

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

ทบทวน เรื่องวรรณะของสี TONE
ทบทวน เรื่องการใช้สีตรงกันข้าม CONTRAST

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)
กิจกรรม : นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านวรรณะของสี ,การใช้สีตรงกันข้าม

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

ทบทวน เรื่องการประสานกันของสี
ทบทวน เรื่องความเข้มของสี INTENSITY และ การกลับค่าของสี DISCORD

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)
กิจกรรม : นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านการประสานกันของสี ,ด้านความเข้มของสี และการกลับค่าของสี

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

ทบทวน เรื่องเอกภาพ UNITY และ การซ้ำ REPETITION
ทบทวน เรื่องสีเอกรงค์ MONOCHROME และพื้นผิว TEXTURE

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)
กิจกรรม : นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านเอกภาพ และการซ้ำ ,ด้านสีเอกรงค์ และพื้นผิว

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

ทบทวน เรื่องความสมดุล BALANCE
ทบทวน เรื่องจังหวะ RHYTHM
ทบทวน เรื่องสัดส่วน PROPORTION และ การเน้น EMPHSIS

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)
กิจกรรม : นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านความสมดุล, ด้านจังหวะ และ ด้านสัดส่วนและการเน้น

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

สอบปลายภาค

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)
กิจกรรม : สอบปลายภาค

(หลังจากมาตรการณ์ 2 เดือนในการเรียนการสอนออนไลน์ กลับเข้ามาสู่มาตราการณ์การเรียนการสอนแบบเว้นระยะ)

อาจารย์ผู้สอน