รายละเอียด

กิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม / Activity for Holistic Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51001003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activity for Holistic Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การบริโภคอาหารปลอดภัย  การออกกำลังการที่ถูกต้องเหมาะสม  ความรู้เรื่องโรคภัยวัยรุ่น  การใช้ชีวิตในสำนักงาน  งานอุตสาหกรรม  การดูแลสุขอานามัย  การระวังป้องกันอุบัติเหตุ  ภัยใกล้ตัว  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การป้องกันอัคคีภัย  และความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน

รายวิชา - กิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

อาจารย์ผู้สอน