รายละเอียด

การตรวจและควบคุมงาน / Construction Inspection

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 24 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42014505
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตรวจและควบคุมงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Construction Inspection
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - การตรวจและควบคุมงาน

บทที่ 1 สิทธิ อำนาจหน้าที่ จรรยาบรรณกฎหมาย
1.1 การควบคุมงานและการตรวจการก่อสร้าง
- ความหมายการควบคุมงานและการตรวจ
การก่อสร้าง
- คุณสมบัติที่สำคัญผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจงาน
งานก่อสร้าง
1.2 สิทธิ อำหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง
- หลักการควบคุมงาน
- เป้าหมายการควบคุมงาน
- สิทธิ อำนาจหน้าที่การควบคุมงาน
- วิจารณญาณช่าง
1.3 ขอบเขตการ ตรวจควบคุมงาน PM/CM
- ขอบเขตการของงานผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
PM ผู้จัดการโครง/CM จัดการงานก่อสร้าง
- กระบวนการควบคุมงาน
- การจัดองค์กรการควบคุมงาน

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา

สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 1 สิทธิ อำนาจหน้าที่ จรรยาบรรณกฎหมาย
1.4 กฎหมายการควบคุมงาน
- กฎหมาย
- กฎหมาย การควบคุมงาน
- กฎหมายการคุมงาน วิชาชีพ กว. และ กส.
1.5 จรรยาบรรณการควบคุมงาน
- จรรยาบรรณ
- จรรยาบรรณควบคุมงาน
- จรรยาบรรณควบคุมงาน วิชาชีพกว.และ กส.
1.6 ระเบียบการควบคุมงาน
- คณะบุคคลทั้ง 5
- หน้าที่และความสัมพันธ์คณะบุคคลทั้ง 5


กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา

สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 2 การประสานงานในการดำเนินการก่อสร้าง
2.1 การดำเนินงานการก่อสร้าง
- ปัจจัยที่ต้องรู้ของโครง (Project
Requirements)
- การดำเนินงานการก่อสร้าง
- ช่วงเวลาการดำเนินงาน
2.2 วิธีการ การประสานงานในการดำเนินงานก่อสร้าง
- วิธีการ การประสานงาน ก่อน ขณะก่อสร้าง
- ปัญหาของการประสานงานดำเนินงาน
ก่อสร้าง
2.3 ระบบการทำงานระดับความละเอียดและการตรวจสอบอาคารตามมาตรฐาน
- ระบบการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
- งานระดับ ประเภทและการตรวจสอบ

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา

สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 2 การประสานงานในการดำเนินการก่อสร้าง
- ความหมายและช่วงเวลาการประสานงาน
การสื่อสาร (เอกสาร วาจา)
- เทคนิคการประสานงานช่วงก่อสร้าง (ร่วมมือ
กัน)
2.6 ขั้นตอนการประสานงานวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
- การตรวจสอบและสอบถามปัญหา
- การเขียนแบบ งานสนาม แบบรวม
- การประสานงานในสนาม
2.7 การประสานงานทางเทคนิคงานระบบ
- การประสานงานระบบ (11 ระบบ)
- ปัญหาหลักงานระบบ และแนวทางลดปัญหา

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา

สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 3 การตรวจสอบงานก่อสร้างทั่วไป
3.1 การตรวจก่อสร้างใต้ดิน
- การวางผัง
- งานดินอาคาร
- งานตอกเข็ม
- เข็มเจาะขนาดเล็กแห้ง
- เข็มเจาะขนาดใหญ่ระบบแห้ง
- เข็มเจาะขนาดใหญ่ระบบเปียก

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 3 การตรวจสอบงานก่อสร้างทั่วไป
3.2 การตรวจก่อสร้างเหนือดิน (ผนัง)
- งานก่ออิฐ
- งานฉาบปูน
3.3 การตรวจก่อสร้างเหนือดิน (หลังคา)
- งานหลักคากระเบื้อง
- งานหลังคาเมทัลชีด
- งานหลักคาคอนกรีต
3.4 ความปลอดภัย บุคคล (ฝ่ายผู้รับงานก่อสร้าง)
- สุขภาพส่วนตัว เครื่องป้องกันอันตราย
- บริบท สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 4 การตรวจสอบงานก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง
4.1 งาน คอนกรีต
- งานก่อนเทคอนกรีต (แบบ เหล็ก เตรียมการ)
- เท การคอนกรีต
- หลักการเท คอนกรีต
- งาน Prestressd / Precast
4.2 งานโครงสร้าง ไม้เหล็กและพื้นคอนกรีต
- โครงสร้างไม้
- โครงสร้างไม้เหล็ก
- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 4 การตรวจสอบงานก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง
4.3 งาน Post-Tension Flat Slab
- ขั้นตอนการทำงาน งาน Unbounded
Strands
- การติดตั้ง Unbounded Strands & Anchorage Prestressing Tendons
- การเทคอนกรีต การเขย่าให้แน่น และอื่น ๆ
- ดึงสายเหล็กเอ็น แม่แรง บัญชีการดึง ความ
ปลอดภัย
- การตัด การอุด
4.4 งาน นั่งร้าน
- นั่งร้านเสาเรียงเดียว
- นั่งร้านเสาเรียงคู่
- นั่งร้านแขวน

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 5 การตรวจสอบงานวิศวกรรมระบบและสถาปัตยกรรม
5.1 การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม ผิวผนังและพื้น
- งานปูกระเบื้องพื้นและหินขัด
- งานบุกระเบื้องพื้น
5.2 การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม ไม้ประตู หน้าต่าง ผนังกระจก
- งานวงกบไม้ประตูหน้าต่าง
- งานกระจก
5.3 การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม ฝ้า ทาสี
- การตรวจสอบฝ้าเพดาน
- การตรวจสอบงานทาสี
5.4 การตรวจสอบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
- รายการหม้อแปลง แผงเมนสวิทช์บอร์ด
เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรองและควบคุม

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา

สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 5 การตรวจสอบงานวิศวกรรมระบบและสถาปัตยกรรม
5.5 การตรวจสอบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
- ตำแหน่งท่อและอุปกรณ์ถังบ่อ
- ระบบบำบัดงาน
- ระบบท่อหลังติดตั้งแล้วเสร็จ
5.6 การตรวจสอบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ
- การดำเนินการติดตั้ง
- งานหลังติดตั้งแล้วเสร็จ
5.7 การตรวจสอบงานวิศวกรรมระบบ ลิฟต์
- การดำเนินการติดตั้ง
- งานหลังติดตั้งแล้วเสร็จ


กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 6 ปัญหา การแก้ปัญหา และ Shop Drawing
6.1 ปัญหาบริหารงาน
- การดำเนินงานลัดขั้นตอน
- การป้องกันต้องไม่ลัดขั้นตอน
- ปัญหางานล่าช้า
- ปัญหาเปลี่ยนแปลงแบบ
- ปัญหาสภาพแวดล้อม ไร้ระเบียบ สกปรก
มาก
- ปัญหางานไม่มีคุณภาพ
6.2 ปัญหา ทางเทคนิค
- การปรับวิธีการปรับวัสดุงาน
- การทำงานประเภทเดียวกัน ปริมาณต่างกัน
6.3 ปัญหา ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
- ปัญหา ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
6.4 ปัญหาทางกฎหมาย
- ปัญหาทางกฎหมาย

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 6 ปัญหา การแก้ปัญหา และ Shop Drawing
6.7 Shop Drawing
- Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม
- Shop Drawing งานโครงสร้าง
- Shop Drawing งานไฟฟ้า
- Shop Drawing งานประปาและสุขาภิบาล
- Shop Drawing งานเครื่องกล
6.8 Combined Drawing
- Combined Drawing งานระบบ

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมวิเคราะห์ข้อบกพร่องงานก่อสร้าง
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

หน่วยที่ 7 รายงานผลงาน
7.1 เครื่องมือเพื่อติดตามผลงาน
- การประชุม
- รายงาน
- ระบบสารสนเทศ
7.2 ติดตาม
- รวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์และประเมินผล
- ดำเนินการแก้ไข
7.3 การประเมิน
- การเก็บข้อมูล Data Gattering
Approaches
- การวัดปริมาณงานในการก่อสร้าง 6 วิธี
(UCM1; IM2; SFP3; CRM5; WU6)

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา
- ให้กลุ่ม นศ. ร่วมสร้างแบบจำลองการประชุม Site
- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

บทที่ 6 ปัญหา การแก้ปัญหา และ Shop Drawing
7.4 การใช้ บาร์ ชาร์ท S-Crave
- การเขียน การอ่านบาร์ ชาร์ท
- S-Crave
7.5 โครงข่ายงาน ซี พี เอ็ม และการปรับแผน ซี พี เอ็ม
- โครงข่ายงาน ซี พี เอ็ม
- ปรับแผนโครงข่ายงาน ซี พี เอ็ม

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา

- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

1 สรุปการตรวจและการควบคุมงาน
2 การศึกษาดูงาน

กิจกรรม : บรรยาย ถามตอบ เอกสารประมวลรายวิชา

- สอบถาม + ทบทวน ความรู้ความเข้าใจ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน