รายละเอียด

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 / Construction Technology 3

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42013203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Construction Technology 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3

บทที่ 1 ความหมายและวิวัฒนาการของอาคารช่วงพาดกว้าง
- ความหมายของอาคารช่วงพาดกว้าง
- วิวัฒนาการของอาคารช่วงพาดกว้าง
- ประเภทของโครงสร้างช่วงพาดกว้าง
- ปฏิบัติการเขียนแบบแปลนพื้นอาคารช่วงพาดกว้างและร่างรูปด้าน รูปตัด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 2 พื้นอาคารช่วงพาดกว้าง
- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่วงพาดกว้าง
- หลักการของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงพาดกว้าง
- วัสดุและองค์ประกอบของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงพาดกว้าง
- ปฏิบัติการเขียนแบบผังคาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 2 พื้นอาคารช่วงพาดกว้าง
- พื้นคอนกรีตอัดแรง
- หลักการของพื้นคอนกรีตอัดแรง
- วัสดุและองค์ประกอบของพื้นคอนกรีตอัดแรง
- ปฏิบัติการเขียนแบบผังฐานราก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 2 พื้นอาคารช่วงพาดกว้าง
- พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ Post tension slab
- หลักการของพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ Post tension slab
- วัสดุและองค์ประกอบของพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ Post tension slab
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายโครงสร้างคาน พื้น ฐานราก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 3 หลังคาอาคารช่วงพาดกว้าง
- หลังคาโครงถัก
- หลักการของหลังคาโครงถัก
- วัสดุและองค์ประกอบของหลังคาโครงถัก
- ปฏิบัติการเขียนแบบรูปตัดตามขวาง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 3 หลังคาอาคารช่วงพาดกว้าง
- หลังคาโครงถัก 3 มิติ Space frame
- หลักการของหลังคาโครงถัก 3 มิติ Space frame
- วัสดุและองค์ประกอบของหลังคาโครงถัก 3 มิติ Space frame
- ปฏิบัติการเขียนแบบรูปตัดตามยาว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 3 หลังคาอาคารช่วงพาดกว้าง
- หลังคาแผ่นพับ Folded plate
- หลักการของหลังคาแผ่นพับ Folded plate
- วัสดุและองค์ประกอบของหลังคาแผ่นพับ Folded plate
- ปฏิบัติการเขียนแบบแปลนหลังคา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 3 หลังคาอาคารช่วงพาดกว้าง
- หลังคาโดม Dome
- หลักการของหลังคาโดม Dome
- วัสดุและองค์ประกอบของหลังคาโดม Dome
- ปฏิบัติการเขียนแบบรูปด้าน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

สอบกลางภาค

กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 3 หลังคาอาคารช่วงพาดกว้าง
- หลังคา Cable และ Membrane
- หลักการของหลังคา Cable และ Membrane
- วัสดุและองค์ประกอบของหลังคา Cable และ Membrane
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายหลังคา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 3 หลังคาอาคารช่วงพาดกว้าง
- หลังคาแบบอัดอากาศ Pneumatic structures
- หลักการของหลังคาแบบอัดอากาศ Pneumatic structures
- วัสดุและองค์ประกอบของหลังคาแบบอัดอากาศ Pneumatic structures
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายทางสถาปัตยกรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 3 หลังคาอาคารช่วงพาดกว้าง
- หลังคาแบบผสม Combined structure
- หลักการของหลังคาแบบผสม Combined structure
- วัสดุและองค์ประกอบของหลังคาแบบผสม Combined structure
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายทางสถาปัตยกรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 4 ผนังอาคารช่วงพาดกว้าง
- ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
- หลักการของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
- วัสดุและองค์ประกอบของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 4 ผนังอาคารช่วงพาดกว้าง
- ผนังกำแพงก่อ
- หลักการของผนังกำแพงก่อ
- วัสดุและองค์ประกอบของผนังกำแพงก่อ
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายกำแพงก่อ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 4 ผนังอาคารช่วงพาดกว้าง
- ผนังแผ่นโลหะ
- หลักการของผนังแผ่นโลหะ
- วัสดุและองค์ประกอบของผนังแผ่นโลหะ
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายผนังแผ่นโลหะ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

บทที่ 4 ผนังอาคารช่วงพาดกว้าง
- ผนังวัสดุแผ่นสำเร็จรูป
- หลักการของผนังวัสดุแผ่นสำเร็จรูป
- วัสดุและองค์ประกอบของผนังวัสดุแผ่นสำเร็จรูป
- ปฏิบัติการเขียนแบบขยายโครงสร้างผนังวัสดุแผ่นสำเร็จรูป

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติการเขียนแบบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน