รายละเอียด

ศิลปะประจำชาติ / Traditional Thai Art

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFACC401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะประจำชาติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Traditional Thai Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - ศิลปะประจำชาติ

ที่มาของศิลปะไทยและความสำคัญศิลปะประจำชาติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐาน เส้น ลายไทยเบื้องต้น

การเขียนลายกระจังฟันปลา
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายกระจังฟันปลา

การเขียนลายกระจังตาอ้อย
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายกระจังตาอ้อย

การเขียนลายกระจังใบเทศ

กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายกระจังใบเทศ

การเขียนลายประจำยาม
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายประจำยาม

การเขียนลายดอกพุฒตาล
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายดอกพุฒตาล

การเขียนลายกระจังปะติญาณ
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายกระจังปะติญาณ

การเขียนลายกระหนก
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายกระหนก

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การเขียนลายกระหนก
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายกระหนก

การเขียนลายน่องสิงห์และแข้งสิงห์

กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายน่องสิงห์และแข้งสิงห์

การเขียนใบระกา หางหงส์

กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนใบระกา หางหงส์

การเขียนลายกาบเชิง/นกคาบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายลายกาบเชิง/นกคาบ

การผูกลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการการผูกลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์

การศึกษานาฏกรรม และลวดลายในงานออกแบบนาฏกรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการเขียนลายนาฏกรรม

การศึกษาวรรณกรรมไทย
กิจกรรม : บรรยาย ยกอย่าง มีส่วนร่วมด้วยสื่อPower point ผ่านห้องเรียน Online MS Teams ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกปฏิบัติการค้นหาลวดลายในวรรณกรรมเพื่อต่อยอดผลงานการออกแบบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน