รายละเอียด

ชีวเคมีสำหรับวิศวกรรม / Biochemistry for engneering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีวเคมีสำหรับวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biochemistry for engneering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ชีวเคมีสำหรับวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน