รายละเอียด

การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม / Industrial Design Pre-Thesis

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID123
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Design Pre-Thesis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม

แนะนำ แผนการสอน รูปแบบการสอน การประเมินผล
- อธิบาย ภาพรวมของงานเตรียมศิลปนิพนธ์ ไปจนถึงงานศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม วิธีการวิเคราะห์ตนเอง ตามความสนใจและความถนัด
กิจกรรม : - กิจกรรมบรรยาย ใช้สื่อ PPT ผ่านการเรียนออนไลน์
- ปฏิบัติการตามใบงาน เขียนภาพผังความคิด ส่งงานในระบบ

กระบวนการค้นหาหัวข้อโครงการ
- ลักษณะและรูปแบบของปัญหาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - กิจกรรมบรรยาย Active learning ใช้สื่อ PPT ผ่านการเรียนออนไลน์
- ปฏิบัติการค้นหาหัวข้อโครงการ ส่งงานในระบบ

การคิดโครงการ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- แหล่งที่ก่อให้เกิดแนวคิด
Literature Review
กิจกรรม : - บรรยาย ใช้สื่อ PPT ผ่านการเรียนออนไลน์
- ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ทำ Literature Review วิจัยหรืองานด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ส่งงานในระบบ

การกำหนดแนวคิดในการทำโครงการ
- ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกำหนดแนวคิดในการทำโครงการ
กิจกรรม : - บรรยาย ใช้สื่อ PPT ผ่านการเรียนออนไลน์
- กิจกรรมบันทึกการศึกษาข้อมูลแนวคิดในการทำโครงการ และนำเสนอเป็นรายบุคคลในห้องเรียนออนไลน์

กรอบแนวคิดการทำโครงการ
- รูปแบบแนวคิดในการทำโครงการออกแบบ รูปแบบแนวคิด
กิจกรรม : - บรรยาย ใช้สื่อ PPT ผ่านการเรียนออนไลน์
- กิจกรรม
สร้างกรอบคิดในการทำโครงการออกแบบอุตสาหกรรม ส่งงานในระบบ

รูปแบบและการประเมินโครงร่างออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS ใบความรู้ ใบงาน แบบทำสอบหลังเรียน
- ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล นำเสนอผังความคิด และกิจกรรมประเมินโครงร่าง

การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำโครงการ แนวทางการแก้ปัญหา และ แนวทางการตัดสินใจ
- รูปแบบและการประเมินโครงร่างออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - บรรยาย ใช้สื่อ PPT ผ่านการเรียนออนไลน์ ใบความรู้ ใบงาน
- กิจกรรมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการทำโครงการ แนวทางการแก้ปัญหา และ แนวทางการตัดสินใจ นำเสนอในห้องเรียน Microsoft Teams

วิธีการเขียนโครงร่างศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
- แนวทางและวิธีการนำเสนอหัวข้อและโครงร่างศิลปนิพนธ์
กิจกรรม : - บรรยาย ผ่านการเรียนออนไลน์ ใบความรู้ ใบงาน ในระบบ LMS สื่อ กรณีศึกษา PPT
- กิจกรรมปฏิบัติการเขียนโครงร่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำข้อสอบในระบบ LMS

การเขียนโครงร่างศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - กิจกรรมแนวทางและวิธีการนำเสนอหัวข้อและโครงร่างศิลปนิพนธ์ ในระบบ LMS
สื่อ กรณีศึกษา PPT ใบความรู้ ใบงาน
- ปฏิบัติการเขียนโครงร่าง และ Upload งานในระบบ

การนำเสนอหัวข้อและโครงร่างศิลปนิพนธ์
กิจกรรม : - ศึกษาเนื้อหาและสื่อในระบบ LMS
- กิจกรรมบรรยาย สื่อ PPT ในห้องเรียน Microsoft Teams ใบความรู้ ใบงาน
- ปฏิบัติการเขียนใบงาน เขียนผังภาพความคิด ทำแบบทดสอบหลังเรียน

นำเสนอหัวข้อและโครงร่างศิลปนิพนธ์
กิจกรรม : - กิจกรรมรายบุคคล นศ. นำเสนอหัวข้อโครงร่างในห้องเรียน Microsoft Teams

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยาย ผ่านการเรียนออนไลน์
- กิจกรรมการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ Google form

วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวทางในการออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยาย ในห้องเรียน Microsoft Teams
- นศ. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวทางในการออกแบบ ร่างแบบ Upload แบบร่างส่งในระบบ

การออกแบบและนำเสนอ
- sketch design
- Idea development
กิจกรรม : - บรรยาย ผ่านการเรียนออนไลน์ ใบความรู้ ใบงาน
- กิจกรรมปฏิบัติการจัดทำ sketch design, Idea development นำเสนอในห้องเรียน Microsoft Teams

การออกแบบและนำเสนอ
- Model
กิจกรรม : - บรรยาย ใบความรู้ ใบงาน
- กิจกรรมปฏิบัติงานจัดทำModel นำเสนอในห้องเรียน Microsoft Teams

สรุปและนำเสนอผลงานออกแบบ
- บทที่ 1-3
- sketch design, Idea development
- Model
กิจกรรม : - กิจกรรมนำเสนองานศิลปนิพนธ์ บทที่ 1-3 และงานออกแบบเบื้องต้น ในห้องเรียน Microsoft Teams

อาจารย์ผู้สอน