รายละเอียด

ชีวเคมีสำหรับวิศวกร / Biochemistry for Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีวเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biochemistry for Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ชีวเคมีสำหรับวิศวกร

- แนะนำรายวิชา หนังสือเรียน เนื้อหาที่เรียน วัตถุประสงค์และการประเมินผล
- บทที่ ๑ บทนำ (Introduction)
- ความสำคัญของชีวเคมี
- โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
- ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
กรณีศึกษา : ระบบการปลูกพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน
บทปฏิบัติการ : ศึกษาโครงสร้างและความแตกต่างของเซลล์พืช เซลล์สัตว์

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

- แนะนำรายวิชา หนังสือเรียน เนื้อหาที่เรียน วัตถุประสงค์และการประเมินผล
- บทที่ ๑ บทนำ (Introduction)
- ความสำคัญของชีวเคมี
- โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
- ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
กรณีศึกษา : ระบบการปลูกพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน
บทปฏิบัติการ : ศึกษาโครงสร้างและความแตกต่างของเซลล์พืช เซลล์สัตว์

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๒ คุณสมบัติและเคมีอินทรีย์ของสารชีวโมเลกุล
- สารควบคุมการเจริญเติบโต
- ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของพืช
- หน้าที่และบทบาทของความเป็นกรด-ด่างในสารละลาย
กรณีศึกษา : ระบบการปลูกพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน
บทปฏิบัติการ : ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๒ คุณสมบัติและเคมีอินทรีย์ของสารชีวโมเลกุล
- สารควบคุมการเจริญเติบโต
- ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ธาตุอาหารและการเจริญเติบโตของพืช
- หน้าที่และบทบาทของความเป็นกรด-ด่างในสารละลาย
กรณีศึกษา : ระบบการปลูกพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน
บทปฏิบัติการ : ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ ๑
ทฤษฎีบทที่ ๑ และ ๒

กิจกรรม : สอบ

บทที่ ๓ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ทั้งพืชและสัตว์
กรณีศึกษา : ระบบการปลูกพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน
บทปฏิบัติการ : การหายใจของพืชและการหมัก

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๔ เมแทบอลิซึมของไขมัน
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของไขมัน
- กระบวนการเมแทบอลิซึมของลิปิดในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ
บทปฏิบัติการ : การหายใจของพืชและการหมัก (ต่อ)

กิจกรรม : บบรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๕ เมแทบอลิซึมของโปรตีน
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของโปรตีน
- เอนไซม์
กรณีศึกษา : การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของสัตว์เมื่อได้รับเอนไซม์ในการย่อยสลายโปรตีน และหน้าที่ของเอนไซม์
บทปฏิบัติการ : ศึกษาความสัมพันธ์ของชนิด ปริมาณของเอนไซม์ที่มีผลต่อการย่อยสลายเนื้อเยื่อพืชและสัตว์

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

สอบกลางภาคเรียน
ทฤษฏีบทที่ 3-5 และบทปฏิบัติการเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน

กิจกรรม : สอบ

บทที่ ๖ พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
- ทฤษฏีที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาพื้นฐาน
- จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
บทปฏิบัติการ : แนะนำวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางจุลชีววิทยา

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๖ พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
- ทฤษฏีที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาพื้นฐาน
- จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
บทปฏิบัติการ : แนะนำวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางจุลชีววิทยา

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๗ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- ทฤษฏีเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
บทปฏิบัติการ : เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- Streak plate
- Pour plate
- Spread plate

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๗ เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- ทฤษฏีเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
บทปฏิบัติการ : เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
- Streak plate
- Pour plate
- Spread plate

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

สอบเก็บคะแนนครั้งที่ ๒
- ทฤษฎีบทที่ ๖-๗
เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

กิจกรรม : สอบ

บทที่ ๘ การประยุกต์ใช้กระบวนการทางจุลชีววิทยา/จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร
บทปฏิบัติการ : ตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร หรืออื่นๆ

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

บทที่ ๙ การควบคุมการแสดงออกของจีนส์พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม
กรณีศึกษา : การตัดต่อพันธุกรรมของพืชและสัตว์ เช่น การทำพืช GMO และการโคลนนิ่ง หรืออื่นๆ

กิจกรรม : บรรยาย การถาม-ตอบและฝึกปฏิบัติการ

การนำเสนอและอภิปรายบทปฏิบัติการหรือหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และสอบปลายภาค
กิจกรรม : การนำเสนอปากเปล่าและรายงาน และสอบ

อาจารย์ผู้สอน