รายละเอียด

ออกแบบตกแต่งภายใน / Interior Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบตกแต่งภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Interior Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - ออกแบบตกแต่งภายใน

พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน
- หลักการออกแบบตกแต่งภายใน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่าง และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติสัญลักษณ์ประกอบแบบตกแต่งภายใน ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

รูปแบบและโครงสร้างอาคารที่พักอาศัย
- ประเภทของอาคารบ้านที่พักอาศัย
- ลักษณะโครงสร้างของอาคารบ้านที่พักอาศัย
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่าง และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบแปลนไฟฟ้า และระบบห้องน้ำ ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

งานระบบกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านที่พักอาศัย
- งานระบบไฟฟ้า /ระบบสุขาภิบาล
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่าง และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบแปลนไฟฟ้า และระบบห้องน้ำ ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

หลักการเขียนแบบ ทัศนียภาพ
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา อภิปรายและ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ เขียนภาพPerspective ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

หลักการใช้สี และการเลือกใช้วัสดุในงานตกแต่ง
- การเลือกใช้สีในงานออกแบบตกแต่งภายใน
- วัสดุที่เกี่ยวข้องในงานตกแต่งภายใน
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา อภิปรายตัวอย่างผลงาน และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ การเลือกใช้วัสดุ(Mood Board) และการลงสีในงานแบบ

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยห้องรับแขก
- แนวความคิดในการออกแบบ ห้องรับแขก
- หลักการจัดวางเครื่องเรือนในห้องรับแขก
- พื้นที่ใช้สอยของวิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและกิจกรรม
- การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างผลงาน และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน ห้องรับแขก ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยห้องอาหาร
- แนวความคิดในการออกแบบห้องอาหาร
- หลักการจัดวางเครื่องเรือนในห้องอาหาร
- พื้นที่ใช้สอยของวิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและกิจกรรม
- การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างผลงาน และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายในห้องอาหาร ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยห้องครัว
- แนวความคิดในการออกแบบห้องครัว
- หลักการจัดวางเครื่องเรือนในห้องครัว
- พื้นที่ใช้สอยของวิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและกิจกรรม
- การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างผลงาน และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน ห้องครัว ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยห้องนอน
- แนวความคิดในการออกแบบห้องนอน
- หลักการจัดวางเครื่องเรือนในห้องนอน
- พื้นที่ใช้สอยของวิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและกิจกรรม
- การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างผลงาน และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ปฏิบัติงาน การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน ห้องนอน ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยห้องทำงาน
- แนวความคิดในการออกแบบห้องทำงาน
- หลักการจัดวางเครื่องเรือนในห้องทำงาน
- พื้นที่ใช้สอยของวิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและกิจกรรม
- การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างผลงาน และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ปฏิบัติงาน การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน ห้องทำงาน ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

การออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยห้องน้ำ
- แนวความคิดในการออกแบบห้องน้ำ
- หลักการจัดวางเครื่องเรือนในห้องน้ำ
- พื้นที่ใช้สอยของวิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและกิจกรรม
- การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย
กิจกรรม : - บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างผลงาน และ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนออนไลน์
- ปฏิบัติงาน การออกแบบและเขียนแบบตกแต่งภายใน ห้องน้ำ ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ

การออกแบบตกแต่งภายในอาคารห้องชุด Condominium (ขนาดเล็ก)
- วิเคราะห์หน้าที่ใช้สอยและพฤติกรรมความต้องการใช้พื้นที่ภายในอาคารห้องชุด Condo
- การสร้างแนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design)
กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบการสอนยกตัวอย่าง
- กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบตกแต่งภายใน อาคารห้องชุด Condominium ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ

การวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยและการวิเคราะห์กิจกรรม การใช้พื้นที่ต่างๆ อาคารห้องชุด Condominium (ขนาดใหญ่)
- USER BEHAVIOR
- AREA REQUIMENT
- FUNCTION DIAGRAM
- INTERACTION
กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบการสอนยกตัวอย่าง
- กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ การออกแบบตกแต่งภายใน อาคารห้องชุด Condominium ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ

การทำโครงงานออกแบบตกแต่งภายใน
- จัดทำแบบ เขียนแผนงาน
- เขียนรูปแปลนพื้น,
- ไฟฟ้า, ประปา
- เขียนรูปด้าน
กิจกรรม : - บรรยาย ประกอบการสอนยกตัวอย่าง
- กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบ
รูปแปลนพื้น,ไฟฟ้า,ประปา
เขียนรูปด้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ

การทำโครงงานออกแบบตกแต่งภายใน
- เขียนทัศนียภาพ
- จัดทำแบบเขียนแผนงาน
- เขียนแบบขยาย
- จัดทำแบบเขียนแผนงาน
- การเลือกใช้สี และ วัสดุ
กิจกรรม : - บรรยาย กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ เขียนแบบตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบ

การทำโครงงานออกแบบตกแต่งภายใน
- การทำ Model งานออกแบบตกแต่งภายใน

สอบปลายภาค

กิจกรรม : - บรรยาย กิจกรรมแบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม ในชั้นเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติ การทำ Model งานออกแบบตกแต่งภายใน

อาจารย์ผู้สอน