รายละเอียด

การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา / Television Commercial Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Television Commercial Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบภาพยนตร์โฆษณา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวภาพยนตร์โฆษณา
- ความหมายของโฆษณา
- ความหมายภาพยนตร์โฆษณา
- ประเภทของภาพยนตร์โฆษณา
- ภาพยนตร์โฆษณาที่นำเสนอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
- หลักการเรื่อง Viral Marketing

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคลวิเคราะห์งานภาพยนตร์โฆษณาที่ตัวเองชื่นชอบมา 3 ตัวอย่าง

บทที่ 2 ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การแบ่งประเภทภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
- ลักษณะและข้อแตกต่างแต่ละประเภทกิจกรรม : - สอนออนไลน์
- บูรณาการกับวิชาการโฆษณา เรื่อง การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสร้างสรรค์คลิปวีดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา
- มอบหมายแบ่งกลุ่ม หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สรุปส่งทางออนไลน์

บทที่ 3 การเขียนบทภาพยนตร์โฆษณา
- องค์ประกอบของบทภาพยนตร์โฆษณา
- รูปแบบการเขียนบท
- ขั้นตอนการเขียนบท
- การเขียนบทภาพสตอรี่บอร์ด


กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- มอบงานกลุ่มนำข้อมูลที่ได้ มาเขียนบทภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคล
และส่งทางออนไลน์

บทที่ 4 การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา
- วัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทำ
- การคัดเลือกนักแสดง
- การใช้ฉากและโลเกชั่น
- การใช้ของประกอบฉาก
- การจัดแสง

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- นำเสนอบทภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ของแต่ละกลุ่ม


ปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม : - ปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบกองถ่ายทำตามมาตรฐาน โควิด-19

บทที่ 5 กระบวนการหลังการถ่ายทำ
- กระบวนการตัดต่อ และบันทึกเสียง
- กระบวนการย้อมสี
- กระบวนการแปลงไฟล์กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- ปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบกองถ่ายทำตามมาตรฐาน โควิด-19

ปฏิบัติการกระบวนการหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรม : - ทำการตัดต่อ ทำโทนสีภาพการบันทึกเสียงภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม : - นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเองทางออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - สอบกลางภาคออนไลน์

บทที่ 6 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา
- องค์ประกอบของสินค้าและผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภค
- การวิเคราะห์การตลาดและคู่แข่งขันกิจกรรม : - สอนออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคลหาข้อมูลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส่งทางออนไลน์

บทที่ 7 ความคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา
- ความหมายคำว่ากลยุทธ์
- ความหมายคำว่าแนวความคิด
- ความหมายคำว่าไอเดียโฆษณา
- กระบวนการคิดงานโฆษณา

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- มอบหมายงานบุคคลนำข้อมูลมาสร้างสรรค์เป็นแนวความคิดส่งทางออนไลน์
- แบ่งกลุ่มพร้อมปฏิบัติการถ่ายทำ ส่งสตอรี่บอร์ดทางออนไลน์

ปฎิบัติการถ่ายทำโฆษณา
กิจกรรม : - ปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณานอกสถานที่ ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบกองถ่ายทำตามมาตรฐาน โควิด-19

บทที่ 9 การผลิตภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้เทคนิคอื่น
- แอนิเมชั่นสำหรับงานโฆษณา

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์และเขียนสตอรี่บอร์ดภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่นส่งทางออนไลน์

ปฏิบัตินำเสนอภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- นำเสนองานกลุ่มภาพยนตร์โฆษณา

นำเสนอแอนิเมชั่นสำหรับงานโฆษณา
กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแอนนิเมชั่นสำหรับงานโฆษณา ส่งรายงานข้อมูล
อธิบายกระบวนการแรก จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ
- ช่วยการวิพากษ์วิจารณ์งาน เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงานครั้งต่อไป

สรุปผลงานทั้งหมดมานำเสนอ
กิจกรรม : - นักศึกษาสรุปเนื้อหาการทำงานทั้งหมดที่ได้กระทำมารวมเป็นอันเดียวกันส่งออนไลน์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาคออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน