รายละเอียด

สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล / Architecture for All

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 63 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT503
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architecture for All
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

email : kkanokwan@rmutl.ac.th

sec1 : ms teams room code  6cw6iwx

sec1 : ms teams room code 3nxw3x8

 

 

รายวิชา - สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

แนะนำรายวิชา เนื้อหารายวิชา และแผนการสอน

สถานการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลในปัจจุบัน
แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เช่น อารยสถาปัตย์, universal design, design for all, friendly design, inclusive design,barrior free design

ค้นคว้าหาตัวอย่างและแนวทางของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
กิจกรรม : -บรรยาย +Power Point+แนะนำวิชา
-อภิปราย+ตัวอย่าง
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
ค้นคว้า หาแนวทางและตัวอย่างของอารยสถาปัตย์, universal design, design for all, friendly design, inclusive design,barrior free design
นักศึกษานำเสนองานผ่านสื่อออนไลน์

บทนำ
ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

ค้นคว้าและค้นหารูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
ค้นคว้า/ค้นหารูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
นักศึกษานำเสนองานผ่านสื่อออนไลน์

บทนำ (ต่อ)
หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)

ปฏิบัติจากหลักการออกแบบ


กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
ฝึกปฏิบัติจากหลักการออกแบบ
นักศึกษานำเสนองานผ่านสื่อออนไลน์

บทที่2
การทำความเข้าใจกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม
การแบ่งกลุ่ม “ประเภทของความพิการ”

ค้นคว้าลักษณะของกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกายประเภทต่างๆ
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
ค้นคว้า/สัมภาษณ์ กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกายประเภทต่างๆ
นักศึกษานำเสนองานผ่านสื่อออนไลน์

บทที่2 (ต่อ)
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของคนพิการ

สืบค้นตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของคนพิการ
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
นำเสนอตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของคนพิการ ผ่านสื่อออนไลน์

บทที่2 (ต่อ)
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร

สืบค้นตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
นำเสนอตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร ผ่านสื่อออนไลน์

บทที่2 (ต่อ)
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

สิ่งอำนวยความสะดวกนอกอาคารและสภาพแวดล้อมสำหรับทุกคน

สืบค้นตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกนอกอาคารและสภาพแวดล้อมสำหรับทุกคน
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
นำเสนอตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกนอกอาคารและสภาพแวดล้อมสำหรับทุกคน ผ่านสื่อออนไลน์

บทที่2 (ต่อ)
ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

การสำรวจและวิเคราะห์อาคารจากข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point ผ่านสื่อออนไลน์
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ
ผ่านสื่อออนไลน์

มอบหมายงาน
นำเสนอผลงานการสำรวจและวิเคราะห์อาคารจากข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะการออกแบบปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้งานได้ตามหลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล ผ่านสื่อออนไลน์

สอบทฤษฎีกลางภาค

สอบปฏิบัติกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่3
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวล


การออกแบบปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้งานได้ตามหลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ

มอบหมายงาน
เสนอรูปแบบและแนวทางการออกแบบ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้งานได้ตามหลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

แนวทางการออกแบบอาคารในแนวทางสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

การออกแบบปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้งานได้ตามหลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ

มอบหมายงาน
เสนอรูปแบบและแนวทางการออกแบบ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้งานได้ตามหลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

บทที่4
กรณีศึกษาอาคารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลต่างประเทศ

ค้นคว้ากรณีศึกษารายกลุ่ม
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ

มอบหมายงาน
นำเสนอกรณีศึกษารายกลุ่ม

บทที่4
กรณีศึกษาอาคารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลภายในประเทศ

ค้นคว้ากรณีศึกษารายกลุ่ม
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ

มอบหมายงาน
นำเสนอกรณีศึกษารายกลุ่ม

การศึกษาสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลจากบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสำหรับทุกคน

ค้นคว้าหาบทความรายกลุ่ม

กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ

มอบหมายงาน
นำเสนอบทความรายกลุ่ม

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

ปฏิบัติการออกแบบ-จัดทำแบบร่าง
กิจกรรม : -บรรยาย + Power Point
-อภิปราย+ทบทวนความเข้าใจ

มอบหมายงาน
ตรวจแบบร่าง

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
กิจกรรม : -นำเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
(ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ)

ทบทวน

ฝึกปฏิบัติการ
กิจกรรม : -นำเสนอผลงาน
(ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ)

อาจารย์ผู้สอน