รายละเอียด

เตรียมศิลปนิพนธ์ / Art Thesis Preparation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมศิลปนิพนธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art Thesis Preparation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เตรียมศิลปนิพนธ์

อาจารย์ผู้สอน