รายละเอียด

วิดีโอและโทรทัศน์ / Video and Television

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD116
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิดีโอและโทรทัศน์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Video and Television
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิดีโอและโทรทัศน์

หน่วยที่ 1 วิวัฒนาการของโทรทัศน์
1.1 ความหมายของโทรทัศน์ และยุคสมัยของโทรทัศน์
1.1.1 นิยามความหมายของโทรทัศน์
1.1.2 ยุคสมัยและพัฒนาการของโทรทัศน์


กิจกรรม : - สอนออนไลน์
1) แบบทดสอบออนไลน์ประวัติและพัฒนาการโทรทัศน์

1.2 วิวัฒนาการสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
1.2.1 กำเนิดและพัฒนาการของโทรทัศน์ในประเทศไทย
1.2.2 โทรทัศน์ดิจิตอล

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 1 ฝึกการค้นคว้าและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โทรทัศน์ในปัจจุบันส่งทางออนไลน์

1.3 ระบบการแพร่ภาพและการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
1.3.1 การแบ่งโดยใช้เกณฑ์ระบบสัญญาณ
1.3.2 การแบ่งโดยใช้เกณฑ์การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทย
1.3.3 การแบ่งโดยใช้เกณฑ์จำนวนเส้นแนวนอน
1.3.4 การแบ่งโดยใช้เกณฑ์ลักษณะการให้บริการ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
2)แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับระบบการแพร่ภาพและการส่งสัญญาณโทรทัศน์

หน่วยที่ 2 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์
2.1.1 จรรยาบรรณสื่อมวลชน
2.1.2 ประเด็นการละเมิดต่อจริยธรรมสื่อมวลชน
2.1.3 ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2.1.4 การละเมิดลิขสิทธ์
2.1.5 กฎหมายลิขสิทธิ์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
1) แบบทดสอบออนไลน์เรื่องจรรยาบรรณสื่อ

2.2 กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ (Production Process)
2.2.1 ขั้นตอนการพัฒนาความคิด
2.2.2 ขั้นเตรียมการผลิตรายการโทรทัศน์
2.2.3 ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์
2.2.4 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการโทรทัศน์
2.2.5 ขั้นตอนการประเมินผล


กิจกรรม : - สอนออนไลน์
2) แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์

2.2.6 การตัดต่อภาพและเสียงด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
- ฝึกตัดต่อตามจังหวะภาพและเสียงทางออนไลน์

หน่วยที่ 3 การจัดระดับความเหมาะสมและประเภทของรายการโทรทัศน์
3.1 การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
3.1.1 การจำแนกเนื้อหาที่ควรมีการจำกัด
3.1.2 การจำแนกเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม
3.1.3 แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

3.2 การแบ่งประเภทรายการโทรทัศน์
3.2.1 การแบ่งประเภทรายการตามวัตถุประสงค์
3.2.1.1 รายการความรู้
3.2.1.2 รายการข่าวสาร
3.2.1.3 รายการบันทิง

3.2.2 แบ่งตามกลุ่มผู้ชม
3.2.2.1 กำหนดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
3.2.2.2 ตามช่วงเวลาการรับสื่อของผู้ชม
3.2.2.3 ตามความสนใจของผู้ชมเฉพาะทาง


กิจกรรม : - สอนออนไลน์
1) แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

3.2.3 แบ่งตามเนื้อหารายการ
3.2.3.1 เนื้อหามาจากเรื่องจริง
3.2.3.2 รายการประเภทเรื่องแต่ง
3.2.3.2 รายการบันเทิง


กิจกรรม : - สอนออนไลน์
2) แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับรายการประเภทต่างๆ

ใบงานที่ 3 รายงานวิเคราะห์รูปแบบรายการโทรทัศน์ส่งทางออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 4 การสื่อความหมายด้วยภาพ
4.1 ภาษาภาพและการสื่อความหมายด้วยขนาดภาพ
4.1.1 ลักษณะเฉพาะของสื่อโทรทัศน์
4.1.2 หลักการจัดองค์ประกอบภาพในงานโทรทัศน์
4.1.3 ลักษณะและความหมายของขนาดภาพ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 4 ตัดต่อคลิปวิดีโอหัวข้อ ขนาดภาพ ส่งทางออนไลน์

4.2 การสื่อความหมายด้วยมุมกล้อง
4.2.1 มุมกล้องแนวระนาบ
4.2.2 มุมกล้องแนวตั้ง

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 5 ตัดต่อคลิปวิดีโอหัวข้อ มุมกล้อง ส่งทางออนไลน์

4.3 การสื่อความหมายด้วยการเคลื่อนกล้อง
4.3.1 การเคลื่อนกล้องแนวระนาบ
4.3.2 การเคลื่อนกล้องแนวตั้ง

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 6 ตัดต่อคลิปวิดีโอหัวข้อ การเคลื่อนกล้อง ส่งทางออนไลน์

4.4 การสื่อความหมายจากเทคนิคการเปลี่ยนภาพ
4.4.1 ความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนภาพ
4.4.2 การสื่อความหมายของจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
4.4.3 การสื่อความหมายของความเปลี่ยนแปลง
4.4.4 การสื่อความหมายให้เกิดความตื่นเต้น น่าสนใจ ดึงดูด

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
1) แบบทดสอบออนไลน์เรื่องภาษาภาพ

หน่วยที่ 5 การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำแบบร่างการถ่ายทำ
5.1 หลักการเขียนบทโทรทัศน์
5.1.1 หลักการเขียนบทโทรทัศน์
5.1.2รูปแบบของบทในรายการโทรทัศน์

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 7 ฝึกเขียนบทรายงานข่าวสั้น ส่งทางออนไลน์

5.2 การเขียนองค์ประกอบแบบร่าง
5.2.1 การเขียนแบบร่างสตอรี่บอร์ด
5.2.2 องค์ประกอบในการเขียนสตอร์รี่บอร์ด

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
ใบงานที่ 8 ฝึกเขียนสตอรี่บอร์ดแนะนำตัวเอง ส่งทางออนไลน์

5.3 ประเภทของบทแบ่งตามกระบวนการทำงาน
5.3.1 บทสำหรับการเตรียมการนัดหมายถ่ายทำ
5.3.2 บทสำหรับถ่ายทำตามสถานที่
5.3.3 บทสำหรับการตัดต่อ

กิจกรรม : - สอนออนไลน์
1) แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการเขียนบท

สัปดาห์ทบทวน
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน