รายละเอียด

สุนทรียศาสตร์ / Aesthetics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFACC403
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สุนทรียศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Aesthetics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สุนทรียศาสตร์

1. ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์
1.1 ความหมายของสุนทรียศาสตร์
1.1.1 ที่มาของวิชาสุนทรียศาสตร์
1.1.2 ความหมายของสุนทรียะ
1.1.3 ความหมายของสุนทรียศาสตร์
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5 การสอนออนไลท์ 100 %

1.2 ความสำคัญของสุนทรียศาสตร์
1.2.1 ความสำคัญของสุนทรียศาสตร์กับชีวิต
1.2.2 ประโยชน์ของสุนทรียศาสตร์
1.2.3 ความงามและความรู้สึกทางสุนทรียะ
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5 การสอนออนไล์ 100 %

1.3 คุณค่าของสุนทรียศาสตร์
1.3.1 สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
1.3.2 สุนทรียศาสตร์เชิงปรัชญา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5 การสอนออนไลท์ 100 %

2. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกและการแสดงออก
2.1 สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม
2.1.1 ความแตกต่างของสุนทรียะเชิงปรัชญากับเชิงพฤติกรรม
2.1.2 พฤติกรรมสุนทรียะและการแสดงออกทาง
ศิลปะ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5. ศึกษาดูงาน ออนไลท์
6. การสอนออนไลท์ 100 %

2.2 ทฤษฎีและทัศนทางสุนทรียศาสตร์ 3 ทฤษฎี
2.2.1 ทฤษฎีอารมณ์นิยม (Emotionalism)
2.2.2 ทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rationalism)
2.2.3 ทฤษฎีสร้างสรรค์ (Creativeism)
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5 การสอนออนไลท์ 100 %

2.3 ทฤษฎีและทัศนะทางสุนทรียศาสตร์แบบจุดกำเนิดความงาม (Locus of Beauty)
2.3.1 ทฤษฎีความงามเป็นสมบัติของวัตถุ
2.3.2 ทฤษฎีความงามคือความรู้สึกเพลิดเพลิน
2.3.3 ทฤษฎีความงามคือภาวะสัมพัทธ์
2.3.4 ทฤษฎีความงามคืออุบัติการใหม่
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5 การสอนออนไลท์ 100 %

3. ปัญหาเกี่ยวกับความมีอยู่ของความงาม
3.1 ทัศนะด้านความงามของมนุษย์
3.1.1 ทัศนะด้านวัตถุพิสัย (Objectivism)
3.1.2 ทัศนะด้านจิตพิสัย (Subjectivism)
3.1.3 ทัศนะด้านสัมพัทธ์พิสัย (Relativism)
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5 การสอนออนไลท์ 100 %

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบทฤษฎี ออนไลท์ 100 %

3.2 ประสบการณ์ทางสุนทรียะ
3.2.1 ประสบการณ์ทางตรงทางสุนทรียะ
3.2.2 ประสบการณ์รองทางสุนทรียะ
3.2.3 ส่วนประกอบของการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ

3.3 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ
3.3.1 แนวทางการสร้างสุนทรียะให้กับตนเอง
3.3.2 ขั้นตอนในการสร้างประสบการณ์สุนทรียะ
3.3.3 องค์ประกอบของประสบการณ์สุนทรียะ
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ
5. ศึกษาดูงาน

4. การสร้างสรรค์และการประเมินความงาม
4.1 ศิลปะและการสร้างสรรค์
4.1.1 ประเภทของศิลปะ
4.1.2 องค์ประกอบของความเป็นศิลปะ
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ

4.2 ขอบข่ายของงานศิลปะตามการรับรู้ของมนุษย์
4.2.1 ขอบข่ายของทัศนศิลป์
4.2.2 ขอบข่ายของโสต และนาฏศิลป์
4.2.3 พาณิชศิลป์ และศิลปะพื้นบ้าน
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ

4.3 ทฤษฎีทางศิลปะ และการประเมินความงาม
4.3.1 ส่วนประกอบมูลฐานทางศิลปะ (Element of Art)
4.3.2 หลักการทางศิลปะ (Principle of Art)
4.3.3 หลักและองค์ประกอบการวิจารณ์งานศิลป์
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ

5. สุนทรียศาสตร์ตะวันออก และตะวันตก
5.1 ลัทธิศิลปะตะวันตก และตะวันออก
5.1.1 ลัทธิทางศิลปะตะวันตก
5.1.2 ลัทธิทางศิลปะตะวันออก
5.1.3 ศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ

5.2 สุนทรียภาพตามแนวคิดปรัชญาตะวันตก
5.2.1 ประวัติและพัฒนาการของสุนทรียะแบบตะวันตก
5.2.2 สุนทรียะตะวันตกในยุคใหม่
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ

5.3 สุนทรียภาพตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก
5.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความงามของตะวันออก
5.3.2 สุนทรียศาสตร์ตามแนวคิดปรัชญาพราหมณ์
5.3.3 สุนทรียศาสตร์ตามแนวพุทธปรัช
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สื่อประกอบการสอน
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ถามตอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบทฤษฏี

อาจารย์ผู้สอน