รายละเอียด

การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ / Requirements Analysis of Information Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Requirements Analysis of Information Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ

แนะนำรายวิชา

กิจกรรม :

พื้นฐานความรู้ทั่วไปด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพัฒนาซอฟต์แวร์
กิจกรรม :

พื้นฐานความรู้ทั่วไปด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการสารสนเทศ


กิจกรรม :

กระบวนการทางธุรกิจ
กิจกรรม :

การศึกษาและกำหนดปัญหาของระบบงานเดิม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้งานในระบบ

กิจกรรม :

การศึกษาและกำหนดปัญหาของระบบงานเดิม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้งานในระบบ

กิจกรรม :

เทคนิคการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้

กิจกรรม :

เทคนิคการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้

กิจกรรม :

Midterm
กิจกรรม :

การวิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบงาน

กิจกรรม :

การวิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบงาน

กิจกรรม :

การเขียนข้อกำหนดความต้องการของระบบงาน

กิจกรรม :

การเขียนข้อกำหนดความต้องการของระบบงาน

กิจกรรม :

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ

กิจกรรม :

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ

กิจกรรม :

นำเสนอระบบงาน

กิจกรรม :

Final
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน