รายละเอียด

ศิลปะแนวทดลอง / Experimental Art

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะแนวทดลอง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Experimental Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะแนวทดลอง

อาจารย์ผู้สอน