รายละเอียด

การจัดนิทรรศการศิลปกรรม / Art Exhibition Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดนิทรรศการศิลปกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art Exhibition Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดนิทรรศการศิลปกรรม

อาจารย์ผู้สอน