รายละเอียด

สัมมนาทางทัศนศิลป์ / Seminar in Visual Art

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFAVA106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางทัศนศิลป์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Visual Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาทางทัศนศิลป์

อาจารย์ผู้สอน