รายละเอียด

แคลคูลัส 2 / Calculus 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 14 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - แคลคูลัส 2

หน่วยที่ 1 ฟังก์ขันหลายตัวแปร
1.1 ฟังก์ชัน n ตัวแปร
1.2 กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 1 ฟังก์ขันหลายตัวแปร
1.3 ลิมิตและความต่อเนื่อง
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 2 อนุพันธ์ย่อย
2.1 นิยามอนุพันธ์ย่อย
2.2 การหาอนุพันธ์ย่อย
2.3 กฏลูกโซ่

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 2 อนุพันธ์ย่อย
2.4 ค่าอนุพันธ์เชิงรวม
2.5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย
2.6 จาโคเบียน


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 2 อนุพันธ์ย่อย
2.7 อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง

หน่วยที่ 3 ประยุกต์อนุพันธ์ย่อย
3.1 การประมาณค่าของฟังก์ชันและความคลาดเคลื่อน
3.2 อัตราสัมพันทธ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 3 ประยุกต์อนุพันธ์ย่อย
3.3 เส้นสัมผัส ระนาบสัมผัส และเส้นปกติ
3.4 จุดสุดขีดและจุดอานม้าของฟังก์ชันสองตัวแปร
3.5 ค่าสุดขีดของฟังก์ชันโดยวิธีลากรองจ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 4 ปริพันธ์หลายชั้นและการปรยุกต์
4.1 ปริพันธ์สองชั้น

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 4 ปริพันธ์หลายชั้นและการปรยุกต์
4.2 การประยุกต์ปริพันธ์สองชั้น


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 ปริพันธ์หลายชั้นและการปรยุกต์
4.3 ปริพันธ์สามชั้น

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 4 ปริพันธ์สามชั้น
4.4 การประยุกต์ปริพันธ์สามชั้น

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง ระดับขั้นหนึ่ง
5.1 สมการตัวแปรแยกกันได้
5.2 สมการเอกพันธ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง ระดับขั้นหนึ่ง
5.3 สมการแบบแม่นตรง
5.4 ตัวประกอบปริพันธ์

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง ระดับขั้นหนึ่ง
5.5 สมการเชิงเส้น
5.6 สมการแบร์นูลลี่

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 6 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ระดับขึั้น 1 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
6.1 ตัวดำเนินการ D

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

หน่วยที่ 6 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
6.2 สมการเชิงเส้นเอกพันธ์
6.3 สมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น power point,
2. การสอนแบบยกตัวอย่าง

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน