รายละเอียด

นวัตกรรมทางวิศวกรรมโทรคมนาคม / Innovative Topics in Telecommunication Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32015425
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovative Topics in Telecommunication Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาทำการเชื่อมต่อกับอาจารย์ผู้สอนผ่านทาง Line และ Micorsoft Team

รายวิชา - นวัตกรรมทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

เทคโนโลยีและพัฒนาการทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารทางดาวเทียม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารทางดาวเทียม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารทางดาวเทียม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารทางแสง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารทางแสง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารทางแสง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน

เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารแบบเครือข่าย Wireless LAN
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารแบบเครือข่าย Wireless LAN
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารแบบเครือข่าย Wireless LAN
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

การเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านการสื่อสาร
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านการสื่อสาร
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

(ต่อ) การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านการสื่อสาร
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

ข้อดีและข้อจำกัดของการสื่อสารทางด้านโทรคมนาคม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน