รายละเอียด

การออกแบบลวดลาย / Pattern Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP146
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบลวดลาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pattern Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบลวดลาย

-แนะนำเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงค์
บทที่ 1 บทนำ

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 1

บทที่ 2 สาระของศิลปะกับการออกแบบลวดลาย

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 2

บทที่ 2 สาระของศิลปะกับการออกแบบลวดลาย (ต่อ)

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 3

บทที่ 3 เทคนิคและทักษะทางศิลปะกับงานออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 4

บทที่ 3 เทคนิคและทักษะทางศิลปะกับงานออกแบบลวดลายจากใบพืชพรรณไม้ (ต่อ)


กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 5

บทที่ 4 วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบลวดลายจากรูปแบบใบพืชพรรณไม้
กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 6

บทที่ 4 วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบลวดลายจากรูปแบบใบพืชพรรณไม้ (ต่อ)
กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 7

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบกลางภาค
ทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น

บทที่ 5 แนวคิดการออกแบบลวดลาย

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 8

บทที่ 5 แนวคิดการออกแบบลวดลาย (ต่อ)
กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 9

บทที่ 6 รูปแบบลายไทยสู่การออกแบบลวดลาย

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 10

บทที่ 6 รูปแบบลายไทยสู่การออกแบบลวดลาย (ต่อ)

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 11

บทที่ 7 งานสร้างสรรค์ของมนุษย์ของแต่ละเชื้อชาติ เช่น ชาวอินเดีย, ชาวอินโดนีเซีย, ชาวจีน,
ชาวยุโรป, ชาวอียิปต์

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 12

บทที่ 7 งานสร้างสรรค์ของมนุษย์ของแต่ละเชื้อชาติ เช่น ชาวอินเดีย, ชาวอินโดนีเซีย, ชาวจีน,
ชาวยุโรป, ชาวอียิปต์ (ต่อ)

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 13

บทที่ 8 การนำลวดลายไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์บนบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 14

บทที่ 8 การนำลวดลายไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์บนบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน เป็นการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 15

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค
ทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น

อาจารย์ผู้สอน