รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม / Engineering Electronics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

อธิบายขอบเขตเนื้อหา วิชา และเกณฑ์การวัดผล รายงาน Introduction Semiconductors
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 1 Introduction Electronic devices
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 2 Current-voltage Characteristics of Electronic devices
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 3 Diode Circuit
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

ทดสอบย่อย บทที่ 1-3
กิจกรรม : ทดสอบย่อย บทที่ 1-3

บทที่ 4 Diode Rectifier Special Diode


กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 5 Bipolar Junction Transistors
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 6 Transistor Biasing
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 7 Common –Emitter, Collector , Base Amplifier
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 8 Field Effect Transistor
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

ทดสอบย่อย บทที่ 6-8
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 9 Power Amplifiers, Amplifier Frequency Response
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 10 Operational Amplifier
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 11 OP Amp Circuits With Negative Feedback
กิจกรรม : บรรยายและให้ตัวอย่างการคำนวณ/มอบปัญหา โจทย์ให้นักศึกษาทำการบ้าน

บทที่ 12 Popular OP Amp Circuits
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน