รายละเอียด

ความคิดสร้างสรรค์ / Creative Thinking

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13064002
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความคิดสร้างสรรค์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creative Thinking
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ความคิดสร้างสรรค์

1. นำเข้าสู่บทเรียนและการละลายพฤติกรรม
1.1 แนะนำตนเอง (Self-Introduction)
1.2 การฟังอย่างตั้งใจ (Deep listening)
1.3 การประเมินตนเอง(Self-Assessment)
1.4 แจ้งการวัดประเมินผลการเรียน และกำหนดการเรียนตลอดภาคการศึกษา

2. ความคาดหวังของนักศึกษา จากการเรียนวิชานี้
3. ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
4 สรุปประเด็นจากข้อ 2 และ ข้อ 3

กิจกรรม : 1.1.1 ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆรู้จัก
1.1.2 ผู้สอนสุ่มให้เพื่อนในห้อง เล่าเรื่องของตนเองคนละ 3 นาที และสุ่มถามเพื่อนที่ฟังว่า จับใจความอะไรได้บ้าง
1.1.3 ผู้สอนแจกแบบประเมินตนเอง(ผ่านระบบออนไลน์) ให้นักศึกษาทำ และถ่ายรูปส่งกลับมายังผู้สอน และมีการสุ่มถามตอบร่วมกัน
1.1.4 สอบถามนักศึกษาว่าเข้าใจเรื่องการประเมินผลวิชานี้หรือไม่ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามทันที หากไม่มีถือว่ายอมรับทุกคน

1.2.1 ให้นักศึกษาเขียนความคาดหวังจาการเรียนวิชานี้ ลงในกระดาษของตนเอง และถ่ายภาพส่งให้ผู้สอน และผู้สอนสุ่มเรียกถามนักศึกษา โดยถามคำถามเกี่ยวกับความคาดหวังจากการเรียนวิชานี้ พร้อมทั้งสรุปร่วมกัน
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ใช้ สื่อ Power Point ฉายผ่าน Projector

2. รูปแบบการคิดแบบต่างๆ (Mode of Thinking)
2.1 การคิดเชิงสร้างสรรค์
1. นิยามของคำว่า สร้างสรรค์
2. ประโยชน์ของการสร้างสรรค์
3. ตัวอย่างของการสร้างสรรค์

กิจกรรม : 2.1.1 สุ่มให้นักศึกษาเขียนนิยามของคำว่า "สร้างสรรค์(Creative)" ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.1.2 สุ่มให้นักศึกษาเขียนประโยชน์ของ "สร้างสรรค์(Creative)" ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.2.3 ผู้สอนเปิดวิดีโอคลิปเกี่ยวกับ ต้วอย่างการสร้างสรรค์ (ผ่านระบบออนไลน์) และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

2. รูปแบบการคิดแบบต่างๆ (Mode of Thinking) (ต่อ)
2.1 การคิดเชิงอนาคต
1. ความหมาย
2. ประโยชน์ของการคิดเชิงอนาคต
3. ตัวอย่างของการคิดเชิงอนาคต

กิจกรรม : 2.1.1 สุ่มให้นักศึกษาเขียนนิยามของคำว่า "การคิดเชิงอนาคต" ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.1.2 สุ่มให้นักศึกษาเขียนประโยชน์ของ "การคิดเชิงอนาคต" ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.2.3 ผู้สอนยกตัวอย่างของการคิดเชิงอนาคต (ผ่านระบบออนไลน์) และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

2. รูปแบบการคิดแบบต่างๆ (Mode of Thinking) (ต่อ)
2.1 การคิดเชิงกลยุทธ์
1. ความหมาย
2. ประโยชน์ของการคิดเชิงกลยุทธ์
3. ตัวอย่างของการคิดเชิงกลยุทธ์

กิจกรรม : 2.1.1 สุ่มให้นักศึกษาเขียนนิยามของคำว่า "การคิดเชิงกลยุทธ์" ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.1.2 สุ่มให้นักศึกษาเขียนประโยชน์ของ "การคิดเชิงกลยุทธ์" ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.2.3 ผู้สอนยกตัวอย่างของการคิดเชิงกลยุทธ์ (ผ่านระบบออนไลน์) และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

2. รูปแบบการคิดแบบต่างๆ (Mode of Thinking) (ต่อ)
2.1 การคิดแบบหมวกหกใบ
1. ความหมาย
2. ประโยชน์ของการคิดแบบหมวกหกใบ
3. ตัวอย่างของการคิดแบบหมวกหกใบ

กิจกรรม : 2.1.1 สุ่มให้นักศึกษาเขียนความหมาย ของคำว่า "การคิดแบบหมวด 6 ใบ" ตามที่นักศึกษาเข้าใจ ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.1.2 สุ่มให้นักศึกษาเขียนประโยชน์ของ "การคิดแบบหมวด 6 ใบ" ลงในกระดาษ และสุ่มให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน เป็นรายบุคคล (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้สอนสรุปประเด็นร่วมกัน
2.2.3 ผู้สอนยกตัวอย่างของการคิดแบบหมวก 6 ใบ (ผ่านระบบออนไลน์) และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์
3.1 การทำงานของสมองมนุษย์
1. สมองซีกซ้ายและซีกขวา
2. ทดลองใช้สมองวิเคราะห์ตนเองทีละข้าง

กิจกรรม : 3.1.1 บรรยายประกองภาพสไลด์ เกี่ยวกับการทำงานของสมองมนุษย์ซีกซ้ายและซีกขวา และแจกใบงาน โดยกำหนดเพลง 1 เพลงให้นักศึกษาฟัง และให้ใช้สมองทั้งสองข้างเขียนวิเคราะห์ วิจารยื เพลงนั้น ลงบนกระดาษ และถ่ายภาพส่งให้ผู้สอน โดยผู้สอนจะสุ่มนักศึกษา ให้อ่านให้เพื่อนๆฟัง และ สรุปประเด็นหรือเนื้อหาร่วมกัน

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
3.1 Treat Approach
3.2 Learning Behavior Approach
3.3 องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์
ตามทฤษีของ Guilford & Torrance
1. คิดคล่อง
2. คิดยืดหยุ่น
3. คิดละเอียดลออ
4 .คิดริเริ่ม

กิจกรรม : 3.3.1 บรยายประกอบภาพสไลด์ และให้นักศึกษาทดลองทำแบบฝึกหัด 4 ข้อตามทฤษฎีของ Guilford & Torrance โดยผู้สอนแชร์ใบงานให้นักศึกษา และให้นักศึกษาฝึกทำ ถ่ายภาพส่งให้ผุ้สอน และผู้สอนสุ่มนักเรียนในชั้นเรียน ให้นำเสนอให้เพื่อนๆฟัง (ออนไลน์)

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
3.4 องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์
ตามทฤษีของ Mednick
1. เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่างที่ไม่เข้ากัน (Remote Association)


กิจกรรม : 3.4.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ และกำหนดใบงานให้นักศึกษาฝึกคิดแบบ เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่างที่ไม่เข้ากัน (Remote Association) และถ่ายภาพส่งให้ผู้สอน และผู้สอนสุ่มนักศึกษาให้อ่านให้เพือนฟัง และสรุปเนื้อหาร่วมกัน (ออนไลน์)

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน (40 %)

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
3.5 การประดิษฐ์คิดค้น (Invention)


กิจกรรม : 3.5.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ และผู้สอนให้ต้วอย่างภาพหรือคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นให้นักศึกษาได้ศึกษา และมีการถามตอบ และให้นักศึกษาเล่าถึงการคิด การประดิษฐ์ของตนเองให้เพื่อนๆได้รับฟัง และซักถาม และสรุปประเด็นร่วมกัน

และท้ายชั่วโมง ผู้สอนแจ้งผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนให้นักศึกษาทราบ และแนะนำนักศึกษาเป็นรายบุคคล

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
3.6 สรุปภาพรวมองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ประเด็น พร้อมตัวอย่าง
3.7 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
3.8 ระดับของการคิดสร้างสรรค์
1. การค้นพบสิ่งใหม่ (Discovery)
2. คิดค้นนวัตกรรมใหม่ (Innovation)
3. การสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis)
4. การดัดแปลงใหม่ (Mutation)

กิจกรรม : 3.6.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ (ออนไลน์)
3.7.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ (ออนไลน์)
3.8.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ (ออนไลน์)
ถามตอบ และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
3.8 ตัวขวางกั้นความคิดสร้างสรรค์
3.9 ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้มาก อย่างไร

กิจกรรม : 3.8.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ (ออนไลน์)
3.9.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ (ออนไลน์)
ถามตอบ และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
3.8 ตัวขวางกั้นความคิดสร้างสรรค์


กิจกรรม : 3.8.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ (ออนไลน์)
ถามตอบ และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

3. มนุษย์กับความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการคิดและการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
3.8 ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้มาก อย่างไร


กิจกรรม : 3.8.1 บรรยายประกอบภาพสไลด์ (ออนไลน์)
ถามตอบ และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

4. เทคนิคในการสร้างความคิดสร้างสรรค์
1. การระดมสมอง (Brain Storming)


กิจกรรม : 4.1.1 บรรยายประกองภาพสไลด์ มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าประโยชน์ของการระดมสมอง และเล่าถึงประสบการณ์ในชีวิต ว่าได้ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร และถามตอบ และสรุปเนื้อหาร่วมกัน

4. เทคนิคในการสร้างความคิดสร้างสรรค์
1. การเขียนผังความคิด (Mind Mapping)


กิจกรรม : 4.1 บรรยายประกองภาพสไลด์ (ออนไลน์) และมอบหมายให้นักศึกษาฝึกเขียนผังความคิดและนำเสนอแก่เพื่อนๆหน้าชั้นเรียนออนไลน์ และสรุปเทคนิคและเนื้อหาร่วมกัน

5. สรุปภาพรวมของวิชาและประเมินสรุปพร้อมให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อพัฒนาวิชานี้ต่อไป
6. บอกแนวข้อสอบปลายภาคเรียน


กิจกรรม : ผู้สอนแจกแบบประเมินให้นักศึกษาประเมินการสอน และมีข้อเสนอแนะต่อการสอนครั้งต่อไป และผู้สอนได้บอกแนวข้อสอบปลายภาค เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนสอบ

อาจารย์ผู้สอน