รายละเอียด

หลักการของระบบสื่อสาร / Principles of Communication System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการของระบบสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Communication System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษากลุ่ม คอบ.อท.3

รายวิชา - หลักการของระบบสื่อสาร

1. หลักการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้า
1.1 ประวัติความเป็นมาของการสื่อสาร
1.2 ยุคของการสื่อสาร
1.3 การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ สื่อ Power Point

2. สัญญาณในระบบสื่อสาร
2.1 สัญญาณไฟฟ้าในระบบสื่อสาร
2.2 การกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

3. การวิเคราะห์สัญญาณในระบบสื่อสาร
3.1 สัญญาณรบกวนภายนอก
3.2 สัญญาณรบกวนภายใน
3.3 การคำนวณหาค่าสัญญาณรบกวน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

4. สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสาร
4.1 สัญญาณรบกวนภายนอก
4.2 สัญญาณรบกวนภายใน
4.3 การคำนวณหาค่าสัญญาณรบกวน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

5. การมอดูเลตสัญญาณ
5.1 แอมปลิจูดมอดูเลต
5.2 ฟรีเควนซี่มอดูเลต

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

5. การมอดูเลตสัญญาณ (ต่อ)
5.3 เฟสมอดูเลต

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

6. การสื่อสารด้วยโทรศัพท์
6.1 ยุคการสื่อสารด้วยโทรศัพท์
6.2 โทรศัพท์แบบมีสาย
6.3 โทรศัพท์แบบไร้สาย
6.4 เครือข่ายโทรศัพท์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

7. การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
7.1 คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ
7.2 สเปคตรัมของคลื่นวิทยุ
7.3 การใช้คลื่นวิทยุในงานสื่อสาร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน

8. สายอากาศ
8.1 หลักการของสายอากาศ
8.2 ประเภทและชนิดของสายอากาศ
8.3 การใช้งานสายอากาศ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

9. การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ
9.1 หลักการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
9.2 การใช้งานคลื่นวิทยุ
9.3 การใช้งานคลื่นไมโครเวฟ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

10. ระบบเรดาร์
10.1 หลักการของระบบเรดาร์
10.2 การใช้งานเรดาร์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

11. การสื่อสารผ่านดาวเทียม
11.1 หลักการสื่อสารผ่านดาวเทียม
11.2 การใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

12. การสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง
12.1 คุณสมบัติของเส้นใยแก้วนำแสง
12.2 โครงสร้างของระบบใยแก้วนำแสง
12.3 การใช้งานเส้นใยแก้วนำแสง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

13. การสื่อสารด้วยระบบโทรทัศน์
13.1 พื้นฐานระบบโทรทัศน์
13.2 การทำงานของระบบโทรทัศน์
13.3 เทคโนโลยีโทรทัศน์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

14. ระบบสื่อสารแบบดิจิตอล
14.1 เทคโนโลยีดิจิตอล
14.2 หลักการสื่อสารข้อมูลระบบดิจิตอล
14.3 ระบบเครือข่ายดิจิตอล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน