รายละเอียด

ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / Power System Protection Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32082415
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power System Protection Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a98a33705b693456d80bed93e50472f60%40thread.tacv2/conversations?groupId=eb6f9892-4a30-4fd6-98aa-ba156a8ce5c2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

ใบงานที่ 1 การวัดค่าของหม้อแปลงกระแส( Current transformer )
ใบงานที่ 2 การวัดค่าของหม้อแปลงรงแรงดัน( Potential transformer )

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 3 ร๊เลย์แรงดันไฟฟ้าสูงเกินและแรงดันไฟฟ้าต่ำเกิน type BENDER
ใบงานที่ 4 รีเลย์กระแสไฟฟ้าสูงเกินแบบเวลาผกผัน ( Inverse time over current relay ) OMRON type SAO - R2N

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 5 รีเลย์กระแสไฟฟ้าสูงเกินแบบเวลาตายตัว ( Fixed time over current relay )
OMRON type SAO -Q2N
ใบงานที่ 6 รีเลย์กระแสไฟฟ้าสูงเกินแบบทันทีทันใด ( Instaneous time over Current
relay ) OMRON typeSAO - Q2N

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 7 รีเลย์กระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน( Ground fault relay ) type K6EL
ใบงานที่ 8 รีเลย์ป้องกันการสลับเฟส ( Phase reversal relay ) OMRON type
APR - S80
ใบงานที่ 9 การป้องกันระบบไฟฟ้า

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 1 รีเลย์กระแส RXIG 2
ใบงานที่ 2 รีเลย์วัดฉับพลันสำหรับรีเลย์แรงดันกระแสสลับ RXEG 2

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 3 สแตติกรีเลย์ RXIG 2 และรีเลย์กลไฟฟ้า
ใบงานที่ 4 รีเลย์กระแสเกินล้าหลังทางเวลาRXIDE41

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 5 รีเลย์แบบมีทิศทางสำหรับแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า RXPE 40

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 21 การตรวจสอบขั้ว Polarities ของหม้อแปลงฟ้า 1 เฟส
ใบงานที่ 22 การตรวจสอบขั้ว Polarities ของหม้อแปลงฟ้า 1 เฟส
ใบงานที่ 23 การต่อ Tr. 1 เฟส จำนวน 3 ตัวให้เป็น Tr. 3 เฟส

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม : สอบกลางภาคการศึกษา

ใบงานที่ 24 การวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหม้อแปลงกระแส
ใบงานที่ 25 การต่อหม้อแปลงกระแสของหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 26 การวัดหาผลต่างของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้าของ Tr. 1
ใบงานที่ 27 การต่อหม้อแปลงกระแสของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 1. การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน รีเลย์ที่ใช้ในการ
ทดลองเป็นรีเลย์รุ่น P14N
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Over
current relay แบบทำงานทันที
[ 50 ]
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Over
current relay แบบหน่วงเวลา
[ 51 ]
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Over
current relay ทำงาน IDMT
[ 50/51 ]
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Earth
fault over current relay ทำงาน
แบบ DMT [ 50N ]

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 2. การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้รีเลย์รุ่น P241
- การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากรณีโหลด
เกิน ( Thermal over load ) [ 49 ]
- การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากรณีBlock
Rotor [ 51LR – 51S ]
- การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากรณีShort
Circuit [ 50N ]

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 3. การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังโดยใช้ รีเลย์รุ่น P643
- การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โดยใช้ รีเลย์กระแสผลต่าง [ 87 ]
- การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โดยใช้ รีเลย์กระแสเกิน [ 50 ]
- การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โดยใช้รีเลย์กระแสเกินและรีเลย์ระแส
ผลต่าง [ 50 และ87 ]

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

ใบงานที่ 4. การป้องกันสายส่งไฟฟ้ากำลังโดยใช้รีเลย์ระยะทางรุ่น P443
- การป้องกันการลัดวงจรสายส่งไฟฟ้า
กำลังตำแหน่งที่ 1 , 2 และ 3 [ 21 ]

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ แนะนำนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน ( ใช้ Projector ช่วยสอน )

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม : สอบปลายภาคการศึกษา


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน