รายละเอียด

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / Power System Protection

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32082414
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power System Protection
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a15344b06a12342f9a98088322d4e1438%40thread.tacv2/conversations?groupId=0010e151-e974-49c6-b69f-58269f462f67&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

บทที่ 1 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1.1 หลักการทั่วไปของระบบไฟฟ้ากำลัง
1.2 สาเหตุการลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลัง
1.3 ส่วนประกอบที่สำคัญของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1.4 คุณสมบัติที่สำคัญของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1.5 ลักษณะการทำงานของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
1.6 ขอบเขตของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 2 อุปกรณ์ตรวจจับในระบบจำหน่ายแรงสูง
2.1 หม้อแปลงกระแส
2.2 หม้อแปลงแรงดัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายแรงสูง
3.1 ฟิวส์แรงสูง
3.2 เพาเวอร์ฟิวส์
3.3 ตัดตอนอัตโนมัติ
3.4 เพาเวอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 4 โครงสร้างและหลักการทำงานของรีเลย์
4.1 รีเลย์แบบแรงดึงดูด
- รีเลย์แบบพลั๊งเจอร์
- รีเลย์แบบบานพับ
- รีเลย์แบบคานกระดก
- รีเลย์ชนิดแรงดึงดูดแบบมีทิศทาง
ในการทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 4 โครงสร้างและหลักการทำงานของรีเลย์
4.1 รีเลย์แบบไม่มีทิศทางในการทำงาน
4.2 รีเลย์แบบมีทิศทางในการทำงาน
4.3 สแตติกรีเลย์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 5 รีเลย์ชนิดต่างๆ ที่แบ่งตามลักษณะการทำงาน
5.1 รีเลย์กระแสเกิน
5.2 รีเลย์แรงดันเกิน
5.3 รีเลย์แบบไม่มีทิศทางในการทำงาน
5.4 รีเลย์แบบมีทิศทางในการทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 5 รีเลย์ชนิดต่างๆ ที่แบ่งตามลักษณะการทำงาน
5.1 รีเลย์ผลต่าง
5.2 รีเลย์ระยะทาง
- อิมพีแด็นซ์รีเลย์
- รีแอ็คแด็นซ์รีเลย์
- โมห์รีเลย์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 6 การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6.1 ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6.2 การป้องกันตัวอยู่กับที่
6.3 การป้องกันตัวหมุน
6.4 การป้องกันตัวต้นกำลัง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน

บทที่ 7 การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
7.1 ชนิดของการลัดวงจรที่หม้อแปลง
ไฟฟ้า
7.2 การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าที่เกิด
จากความผิดปกติทางกล
7.3 การป้องกันหม้อแปลงที่เกิดจากความ
ผิดปกติทางไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 8 การป้องกันบัสบาร์
8.1 ชนิดของบัสบาร์
8.2 สาเหตุการลัดวงจรในเขตบัส
8.3 หลักการป้องกันบัสบาร์
8.4 การจัดวางตำแหน่งของหม้อแปลง
กระแสที่ใช้กับระบบป้องกันบัสบาร์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 9 การป้องกันสายส่ง
9.1 ชนิดของสายส่ง
9.2 การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์กระ
แสเกินแบบตั้งเวลาเพียงอย่างเดียว
9.3 การป้องกันสารส่งโดยใช้รีเลย์
กระแสเกินแบบตั้งกระแสเพียงอย่าง
เดียว
9.4 การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์
กระแสเกินแบบตั้งเวลาและกระแส
ร่วมกัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่ 9 การป้องกันสายส่ง
9.1 หลักการใช้รีเลย์ระยะทางป้องกันสาย
ส่ง
9.2 ความต้านทานจากการอาร์ค
9.3 ขอบเขตในการทำงาน (Reach) ของ
รีเลย์ระยะทาง
9.4 ผลของความต้านทานจากการอาร์ค
ต่อการทำงานของรีเลย์ระยะทาง
9.5 ผลของไฟที่ป้อนเพิ่มสู่ระบบซึ่งมีผล
ต่อการทำงานของรีเลย์ระยะทาง
9.6 การแบ่งเขตป้องกัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่10 การป้องกันมอเตอร์กระแสลับ
10.1 ชนิดของมอเตอร์กระแสสลับ
10.2 เหตุผิดปกติในการป้องกันมอเตอร์
กระแสสลับ
10.3 การป้องกันแรงดันไม่สมดุลย์
10.4 การป้องกันกระแสเกินในสายแบบ
ฉับพลัน
10.5 การป้องกันกระแสเกินในสายแบบ
ประวิงเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

บทที่10 การป้องกันมอเตอร์กระแสสลับ
10.6 การป้องกันโหลดเกิน
10.7 การป้องกันมอเตอร์แบบซิงโครนัส
10.8 การป้องกันขดลวดตัวหมุน
10.9 การป้องกันอุณหภูมิสูงเกินใน
ขดลวดสเตเตอร์และตัวหมุน
10.10 การป้องกันทางกลและอื่นๆ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน