รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 / Electrical Engineering Project 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE152
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Project 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af0a18b82dabc4bfbabe4a7be61865483%40thread.tacv2/conversations?groupId=91f26405-a951-4c3e-af26-401086ce18a4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

แนะนำรายวิชา เกณฑ์การประเมิน กำหนดการต่าง ๆ และให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล พร้อมทั้งมอบหมายให้นักศึกษาเริ่มทำบทที่ 1 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม :

บรรยายเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยสามารถสืบค้นจากสื่อหลายประเภท เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และมอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านบทความทางวิชาการ และสรุปโดยสามารถทำเป็นบทคัดย่อหรือบทความไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
กิจกรรม :

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบทความที่ได้รับมอบหมายจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 1 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน และมอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 2 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม :

บรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบที่ได้รับ พร้อมทั้งมอบหมายงานผลที่ได้รับจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรม :

ร่วมกันอภิปรายจากงานที่มอบหมายจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 2 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน มอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 3 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 4 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 5 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 6 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 7 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน มอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 4 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 8 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 9 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 10 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 11 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 12 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 13 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน มอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 5 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม :

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 14 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม :

สรุปผลการทำโครงงาน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน