รายละเอียด

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง / Power System Protection

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power System Protection
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEE136/Sec_1/การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง >>>

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3Aa2ad4fae053d4fdc8cb61034630af9a8%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FSec_1411_2020_1_1%252FShared%2520Documents%252FGeneral

ENGEE136/Sec_3/การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง >>> https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a80431ba0f3a34d1c9bf9634d87378abb%40thread.tacv2/conversations?groupId=12620f7a-9c00-443d-8518-f4c8ea4d5f34&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

หน่วยที่ 1 : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 2 : การคำนวณกระแสผิดพร่อง
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 3 : การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 4 : อุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ตรวจจับในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 4 : อุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ตรวจจับในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (ต่อ)
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 5 : หลักการทำงานของรีเลย์ป้องกัน
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 6 : รีเลย์ที่แบ่งตามลักษณะการทำงาน
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 7 : การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบวัดความรู้ ความเข้าใจ

หน่วยที่ 8 : การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 9 : การป้องกันบัสบาร์ รีแอคเตอร์ และตัวเก็บประจุ
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 10 : การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์ระยะทาง
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 11: การป้องกันสายส่งโดยวิธีการนำร่อง
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 12 : การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

หน่วยที่ 13 : การต่อลงดินป้องกันของระบบไฟฟ้า
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

นำเสนอรายงาน, ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม : - กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายภาคทฤษฎีจากเอกสารประกอบการสอน
- ผู้สอนให้ทำกิจกรรมระหว่างเรียนที่เหมาะสม
-ผู้สอนมอบหมายแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม(กลุ่มละ1ข้อ) พร้อมส่งตัวแทนอธิบายหน้า ชั้นเรียน หรือ ผู้สอนยกกรณีศึกษาให้นักศึกษาอภิปรายร่วมกัน
- ท้ายชั่วโมงสอดแทรกคุณธรรม แลกเปลี่ยน 1นาที 1 คติประจำใจของนักศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบวัดความรู้ ความเข้าใจ

อาจารย์ผู้สอน