รายละเอียด

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ / Packaging Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Packaging Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

แนะนำเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงค์ หน่วยที่ 1 ศึกษาความเป็นมาและหน้าที่บรรจุภัณฑ์ - ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ - วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ - ความหมายของบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ - หน้าที่และระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 ประเภทของบรรจุภัณฑ์
- แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย
- แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
- แบ่งตามลักษณะคงรูป
- แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 3 วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
- ความเป็นมา
- ลักษณะและสมบัติ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

บรรจุภัณฑ์กระดาษ (ต่อ)
- วัตถุดิบและประเภทการแปรรูป
- กระบวนการผลิต

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
- ความเป็นมา
- ลักษณะและสมบัติ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ต่อ)
- การจำแนกประเภท
- กระบวนการผลิต

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

บรรจุภัณฑ์โลหะ
- ความเป็นมา
- ลักษณะและสมบัติ
- การจำแนกประเภท
- กระบวนการผลิต

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบกลางภาค
ทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์แก้ว
- ความเป็นมา
- ลักษณะและสมบัติ
- การจำแนกประเภท
- กระบวนการผลิต

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
หลักการออกแบบโครงสร้าง

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
- หลักการออกแบบกราฟิก
- เทคนิคการออกแบบกราฟิก
- องค์ประกอบการออกแบบ
- การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
- เครื่องหมายการค้า
- ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์
- มาตรฐานและกฎหมายของฉลากบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์
- อุปกรณ์ในการออกแบบ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
- เทคโนโลยีการผลิต

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
- เครื่องมือและวิธีการบรรจุ

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
ทำแบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ข้อสอบปลายภาค
ทำข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน rmutl education, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น

อาจารย์ผู้สอน