รายละเอียด

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น / Computer for Fashion Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer for Fashion Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์   การสร้างมู๊ดบอร์ด (Mood board) ของคอลเล็คชั่นเสื้อผ้า  การภาพวาดเสื้อผ้าแบบ 2 มิติ (Flat Sketch) และแบบ 3 มิติ การใส่ลวดลายให้ชิ้นงาน และการสร้างภาพแฟชั่น เสมือนจริง

รายวิชา - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น

บทที่ 1พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบแฟชั่น 1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในงานออกแบบแฟชั่น 1.2 ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับงานดิจิทัล
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 2 การสร้างมู๊ดบอร์ด (Mood Board) สำหรับงานแฟชั่น 2.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการค้นคว้าข้อมูล 2.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างมู๊ดบอร์ด
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 2 การสร้างมู๊ดบอร์ด (Mood Board) สำหรับงานแฟชั่น 2.2 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างมู๊ดบอร์ด (ต่อ)
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติ 3.2 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติจากหุ่น ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (โครงเสื้อ)
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติ 3.2 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติจากหุ่น ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (รายละเอียด)
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติ 3.2 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติจากหุ่น ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (ชุดสี)
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติ 3.3 การสร้างเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการวาดภาพเสื้อผ้า
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 2 มิติ 3.4 การสร้างคอเลคชั่นเสื้อผ้า ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ 4.1 การออกแบบเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Marvelous Designer
กิจกรรม : 1. บรรยาย 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ใบงาน

บทที่ 4 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ 4.1 การออกแบบเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Marvelous Designer (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ใบงาน

บทที่ 4 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ 4.1 การออกแบบเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Marvelous Designer (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ใบงาน

บทที่ 4 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ 4.2 การใส่ลวดลายให้เสื้อผ้า ในโปรแกรม Marvelous Designer
กิจกรรม : 1. บรรยาย 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ใบงาน

บทที่ 4 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ 4.2 การใส่ลวดลายให้เสื้อผ้า ในโปรแกรม Marvelous Designer (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ใบงาน

บทที่ 4 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ 4.3 การสร้างภาพแฟชั่นเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Marvelous Designer
กิจกรรม : 1. บรรยาย 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ใบงาน

บทที่ 4 การวาดภาพเสื้อผ้าแบบ 3 มิติ 4.3 การสร้างภาพแฟชั่นเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Marvelous Designer (ต่อ)
กิจกรรม : 1. บรรยาย 2. เอกสารประกอบการสอน 3. ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน