รายละเอียด

การออกแบบแฟชั่นเพื่อการตลาด / Commercial Fashion Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ137
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบแฟชั่นเพื่อการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Commercial Fashion Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นเพื่อการตลาด การวิเคราะห์และวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสอดคล้องกับการออกแบบ การสร้างแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อตอบสนองเฉพาะกลุ่มลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป

รายวิชา - การออกแบบแฟชั่นเพื่อการตลาด

1. การวิเคราะห์และวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
1.1 ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด
1.2 การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. การวิเคราะห์และวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
1.3 การออกแบบตัวแทนผู้บริโภค
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

2. การสร้างแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น
2.1 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

2. การสร้างแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น
2.2 การวิเคราะห์แบรนด์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

2. การสร้างแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น
2.3 การสร้างโมเดลธุรกิจ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดของ Design Thinking
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดของ Design Thinking
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.2 การทำคอลเลคชั่นเสื้อผ้า
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.2 การทำคอลเลคชั่นเสื้อผ้า
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.2 การทำคอลเลคชั่นเสื้อผ้า
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.2 การทำคอลเลคชั่นเสื้อผ้า
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.3 การทำ Lookbook
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.4 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.4 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป
3.4 การตลาดออนไลน์เบื้องต้น
กิจกรรม : บรรยายและฝึกปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน