รายละเอียด

ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน / Power System and Protection Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power System and Protection Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEE124/Sec_1/ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้อง >>> https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acf3d28b4f19a47969588e3976405bd3f%40thread.tacv2/conversations?groupId=78125f98-71f0-4a1d-97ad-5e5f6beb02f4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ENGEE124/Sec_3/ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้อง >>> https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9167e177c9a141df8f3e19f4d844270b%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed4f2a55-2e5b-4087-9fcf-240b1cd8f1d8&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน

1.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 1 การวัดค่าของหม้อแปลงกระแส
( Current transformer )
ใบงานที่ 2 การวัดค่าของหม้อแปลงรงแรงดัน
( Potential transformer )

1. Lab Power System
บทที่ 1 การทดลองแบบจำลองของระบบไฟฟ้ากำลัง
-การทดลองหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้ากำลัง
-การทดลองหาอิมพีแดนซ์ลักษณะของสายส่ง
-การทดลองหาสมมรรถนะของระบบไฟฟ้ากำลัง

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

2.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 3 ร๊เลย์แรงดันไฟฟ้าสูงเกินและแรงดัน
ไฟฟ้าต่ำเกิน type BENDER
ใบงานที่ 4 รีเลย์กระแสไฟฟ้าสูงเกินแบบเวลา
ผกผัน ( Inverse time over current
relay ) OMRON type SAO - R2N
2. Lab Power System
บทที่ 2 การทดลองโครงข่ายการส่งและการจ่ายกำลังไฟฟ้า
- การทดลองหาลักษณะของระบบไฟฟ้ากำลังขณะไม่มีโหลด
- การทดลองหาลักษณะของระบบไฟฟ้ากำลังขณะมีโหลด R-L
การทดลองหาลักษณะของระบบไฟฟ้ากำลังขณะมีโหลด R-C

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

3.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 5 รีเลย์กระแสไฟฟ้าสูงเกินแบบเวลา
ตายตัว ( Fixed time over current
relay ) OMRON type SAO -Q2N
ใบงานที่ 6 รีเลย์กระแสไฟฟ้าสูงเกินแบบทันที
ทันใด ( Instaneous time over
Current relay ) OMRON type
SAO - Q2N
3. Lab Power System
บทที่ 3 การทดลองโหลดโฟล์ว
- การทดลองจัดบัสแกว่ง โหลดบัส และ บัสถูกคุมค่า
- การทดลองการวัดและการแก้หาคำตอบโหลดโฟล์ว
การทดลองการไหลของกำลังไฟฟ้าในโครงข่ายสายส่ง

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

4.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 7 รีเลย์กระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน
( Ground fault relay ) type
K6EL
ใบงานที่ 8 รีเลย์ป้องกันการสลับเฟส ( Phase
reversal relay ) OMRON type
APR - S80
ใบงานที่ 9 การป้องกันระบบไฟฟ้า
4.Lab Power System
บทที่ 4 การทดลองควบคุมโหลดโฟล์ว
- การทดลองการคุมค่าโหลดโฟล์วของกำลังไฟฟ้าแอคทีฟ
- การทดลองการคุมค่าโหลดโฟล์วของกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ
การทดลองการคุมค่าโหลดโฟล์วของกำลังไฟฟ้าด้วยการปรับจุดต่อแยกของหม้อแปลง

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

5.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 1 รีเลย์กระแส RXIG 2
ใบงานที่ 2 รีเลย์วัดฉับพลันสำหรับรีเลย์แรงดัน
กระแสสลับ RXEG 2
5.Lab Power System
บทที่ 5 การวิเคราะห์โหลดโฟล์วด้วย Power World Program
- การกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง
- การวิเคราะห์ผลการไหลของกำลังไฟฟ้า
- การทดลองการแก้ปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้า

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

6.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 3 สแตติกรีเลย์ RXIG 2 และรีเลย์กล
ไฟฟ้า
ใบงานที่ 4 รีเลย์กระแสเกินล้าหลังทางเวลา
RXIDE41
6.Lab Power System
บทที่ 6 การทดลองควบคุมกำลังไฟฟ้าและเสถียรภาพของแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังด้วยการชดเชย
- การทดลองการชดเชยแบบขนาน
- การทดลองการชดเชยแบบอนุกรม

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

7.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 5 รีเลย์แบบมีทิศทางสำหรับแรงดัน
ไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า RXPE 40
7.Lab Power System
บทที่ 7 การทดลองวงจรลัดแบบสมมาตรของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง
- การทดลองวัดกระแสลัดแบบสมมาตรของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง
- การวิเคราะห์กระแสลัดแบบสมมาตรของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง
การทดลองหากระแสลัดวงจรและกำลังไฟฟ้าขณะเกิดการลัดวงจรในทางปฏิบัติของโครงข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

8.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 21 การตรวจสอบขั้ว Polarities ของ
หม้อแปลงฟ้า 1 เฟส
ใบงานที่ 22 การตรวจสอบขั้ว Polarities ของ
หม้อแปลงฟ้า 1 เฟส
ใบงานที่ 23 การต่อ Tr. 1 เฟส จำนวน 3 ตัว
ให้เป็น Tr. 3 เฟส

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

สอบกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม : สอบกลางภาคการศึกษา

10.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 24 การวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหม้อ
แปลงกระแส
ใบงานที่ 25 การต่อหม้อแปลงกระแสของหม้อ
แปลงไฟฟ้า 1 เฟส
10.Lab Power System
บทที่ 8 การทดลองวงจรลัดแบบไม่สมมาตรของสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบเฟสเดียวลัดวงจรลงดิน
- การทดลองวงจรลัดแบบไม่สมมาตรของสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบเฟสเดียวลัดวงจรลงดิน แบบไม่ต่อจุดนิวตรอน
- การทดลองวงจรลัดแบบไม่สมมาตรของสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบเฟสเดียวลัดวงจรลงดิน แบบใช้ตัวเหนี่ยวนำต่อจุดนิวตรอน
การทดลองวงจรลัดแบบไม่สมมาตรของสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบเฟสเดียวลัดวงจรลงดินโดยตรง


กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

11.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 26 การวัดหาผลต่างของกระแสไฟฟ้าที่
ไหลผ่านหลอดไฟฟ้าของ Tr. 1
ใบงานที่ 27 การต่อหม้อแปลงกระแสของหม้อ
แปลงไฟฟ้า 3 เฟส
12.Lab Power System Protection
บทที่ 9 การทดลองวงจรลัดแบบไม่สมมาตรของสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสองเฟสลัดวงจร
- การทดลองสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสองเฟสลัดวงจรไม่ลงดิน
การทดลองสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสองเฟสลัดวงจรลงดิน

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

12.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 28. การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้รีเลย์
ป้องกันกระแสเกิน รีเลย์ที่ใช้ในการ ทดลองเป็นรีเลย์รุ่น P14N
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Over
current relay แบบทำงานทันที
[ 50 ]
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Over
current relay แบบหน่วงเวลา
[ 51 ]
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Over
current relay ทำงาน IDMT
[ 50/51 ]
- การป้องกันระบบไฟฟ้าโดยใช้ Earth
fault over current relay ทำงาน
แบบ DMT [ 50N ]
12.Lab Power System
บทที่ 11 การทดลองเสถียรภาพในสภาวะอยู่ตัวของระบบไฟฟ้ากำลัง
- การทดลองเสถียรภาพในสภาวะอยู่ตัวขณะละโหลดกระทันหัน
การทดลองเสถียรภาพในสภาวะอยู่ตัวขณะโอนถ่ายสายส่ง


กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

13.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 29. การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้รีเลย์
รุ่น P241
- การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากรณีโหลด
เกิน ( Thermal over load ) [ 49 ]
- การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากรณีBlock
Rotor [ 51LR – 51S ]
- การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากรณีShort Circuit [ 50N ]
13.Lab Power System
บทที่ 12 การทดลองเสถียรภาพในสภาวะชั่วครู่ของระบบไฟฟ้ากำลัง
- การทดลองเสถียรภาพในสภาวะชั่วครู่ขณะลัดวงจรแบบสมมาตร
การทดลองในสภาวะชั่วครู่ขณะลัดวงจรแบบไม่สมมาตร


กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

14.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 30. การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โดยใช้ รีเลย์รุ่น P643
- การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โดยใช้ รีเลย์กระแสผลต่าง [ 87 ]
- การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โดยใช้ รีเลย์กระแสเกิน [ 50 ]
- การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
โดยใช้รีเลย์กระแสเกินและรีเลย์ระแส
ผลต่าง [ 50 และ87 ]
15.Lab Power System
บทที่ 13 การทดลองการส่งไฟฟ้าแบบประหยัด
- การทดลองการส่งไฟฟ้าแบบประหยัดของโรงไฟฟ้า
การทดลองหาผลของความสูญเสียในระบบส่งตามฟังก์ชันของการผลิตในโรงต้นกำลัง

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน
( ใช้ Projector ช่วยสอน )

15.Lab Power System Protection
ใบงานที่ 31. การป้องกันสายส่งไฟฟ้ากำลังโดยใช้
รีเลย์ระยะทางรุ่น P443
- การป้องกันการลัดวงจรสายส่งไฟฟ้า
กำลังตำแหน่งที่ 1 , 2 และ 3 [ 21 ]
15.Lab Power System
บทที่ 14 การทดลองการจ่ายไฟฟ้าแบบประหยัด
- การทดลองหาผลของความสูญเสียในระบบการจ่ายไฟฟ้า
การทดลองหาผลของการกระจายโหลดเพื่อลดความสูญเสียในระบบการจ่ายไฟฟ้า

กิจกรรม : - อธิบายเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการทดลอง
- อธิบายขั้นตอนการทดลองในแต่ละหัวข้อ
- ควบคุมดูแล และให้คำ
แนะนำนักศึกษาขณะ
ปฏิบัติงาน

สอบปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม : สอบปลายภาคการศึกษา


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน