รายละเอียด

ธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ / Textile, Fashion and Jewelry Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ123
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Textile, Fashion and Jewelry Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ แนวโน้มอุตสาหกรรมและการส่งเสริมธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด การบริหารการผลิตและกฎหมาย แบรนด์สินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ ปฏิบัติการสร้าง Business Model และการนำเสนอแผนธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

รายวิชา - ธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

บทที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิทัล
1.1 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
1.2 เศรษฐกิจดิจิทัลกับผู้ประกอบการใหม่
1.3 คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล
1.4 กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิทัล
1.4 กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
1.5 โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจในยุคดิจิทัล
1.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มงานสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
2.1 ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2 เครื่องมือทาง E-Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งาน
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
2.3 แนวทางการทำตลาดผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
2.4 การทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
2.5 การวางแผนในการโฆษณาออนไลน์
2.6 การวัดผลความสำเร็จจากการทำการตลาดออนไลน์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์
3.1 การถ่ายภาพสินค้าเบื้องต้น
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์
3.2 การสร้างร้านค้าบนระบบของผู้ให้บริการ Marketplace
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์
3.2 การสร้างร้านค้าบนระบบของผู้ให้บริการ Marketplace
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์
3.3 การสร้างร้านค้าบนเว็บไซต์ของตนเอง
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน
4.1 ความสำคัญของเงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุน
4.2 กระบวนการจัดหาเงินทุนและรูปแบบการหาแหล่งเงินทุนในยุคดิจิทัล
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 5 การสร้างแบรนด์ และการจัดทำแผนธุรกิจและแบบ จำลองธุรกิจ (Business Plan & Business Model Canvas )
5.1 การสร้างแบรนด์สินค้าสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 5 การสร้างแบรนด์ และการจัดทำแผนธุรกิจและแบบ จำลองธุรกิจ (Business Plan & Business Model Canvas )
5.2 องค์ประกอบที่สำคัญในแผนธุรกิจ
5.3 Lean Canvas เครื่องมือช่วยก่อตั้งธุรกิจให้พร้อมออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 5 การสร้างแบรนด์ และการจัดทำแผนธุรกิจและแบบ จำลองธุรกิจ (Business Plan & Business Model Canvas)
5.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

บทที่ 5 การสร้างแบรนด์ และการจัดทำแผนธุรกิจและแบบ จำลองธุรกิจ (Business Plan & Business Model Canvas )
5.5 การนำเสนอแผนธุรกิจ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน