รายละเอียด

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเบื้องต้น / Introduction to Computer for Textile, Fashion and Jewelry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Computer for Textile, Fashion and Jewelry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ การออกแบบลายทอ ลายถัก ลายพิมพ์ การเขียนแบบเสื้อผ้า การวาดภาพประกอบทางแฟชั่นและการวาดภาพเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายวิชา - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับเบื้องต้น

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายทอ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายทอ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายทอ
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายถัก
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการลายพิมพ์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการลายพิมพ์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการลายพิมพ์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

1. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ
1.3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการลายพิมพ์
กิจกรรม : การเรียนการสอนแบบออนไลน์บนระบบ Education ของมหาวิทยาลัยฯ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

2. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแฟชั่น
2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเสื้อผ้า
กิจกรรม : ปฏิบัติการ

2. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแฟชั่น
2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเสื้อผ้า
กิจกรรม : ปฏิบัติการ

2. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแฟชั่น
2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเสื้อผ้า
กิจกรรม : ปฏิบัติการ

2. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแฟชั่น
2.2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวาดภาพประกอบทางแฟชั่น
กิจกรรม : ปฏิบัติการ

2. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแฟชั่น
2.2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวาดภาพประกอบทางแฟชั่น
กิจกรรม : ปฏิบัติการ

3. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ
3.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวาดภาพเครื่องประดับ
กิจกรรม : ปฏิบัติการ

3. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ
3.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวาดภาพเครื่องประดับ
กิจกรรม : ปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน