รายละเอียด

การเตรียมโครงงาน / Pre-project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43010407
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเตรียมโครงงาน

หน่วยที่ 1 อธิบายและชี้แจงกำหนดการในรายวิชา
1.1 ความหมายและความสำคัญของโครงงงาน
1.2 แนวทางการจัดทำโครงงาน
1.3 กำหนดการในรายวิชา; นำเสนอหัอข้อ/การจัดนิทรรศการ/ การสอบแบบร่างสมบูรณ์
1.4 องค์ประกอบของรายงานโครงงาน
1.5 หลักการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ
1.6 การเขียนผลที่คาดว่าจะได้รับ /การอ้างอิงข้อมูล/การใช้คำสำคัญ

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

ชี้แจ้งการเรียนการสอน
นักศึกษาศึกษาด้วยตัวเองผ่านเอกสารที่มอบหมาย
บรรยาย
นำเสนอกรณีศึกษาโครงงาน

หน่วย 2 การเขียนเสนอหัวข้อโครงงาน
2.1แบบฟอร์มโครงงาน
2.2 การเขียนความสำคัญของโครงงาน
2.3 การเขียนวัตถุประสงค์
2.4 การเขียนวิธีการศึกษา


กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)
-บรรยาย โดยใช้ Powerpoint
-ฝึกปฎิบัติเขียนข้อเสนอโครงงาน
-ทดสอบนำเสนอหัวข้อเป็นรายบุคคล (ขึ้นสอบได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง)

2.5 การเขียนขอบเขตโครงงาน
2.6 การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
2.7 การเขียนประโยชน์ของโครงงาน
กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)
-บรรยาย โดยใช้ Powerpoint
-ฝึกปฎิบัติเขียนโครงงานบทที่1
-ทดสอบนำเสนอหัวข้อเป็นรายบุคคล (ขึ้นสอบได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง)

2.8 สื่อสำหรับนำเสนอโครงงาน
กิจกรรม :
(สอนผ่านออนไลน์)
บรรยาย โดยใช้ Powerpoint
-จัดทำสื่อนำเสนอโครงงาน

หน่วย 3 การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
3.1 การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA
3.2 การเขียนเชิงอรรถและการเขียนอ้างอิง

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)
-บรรยาย โดยใช้ Powerpoint
นำเสนอโครงงาน

3.3 การเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การเขียนกรณีศึกษา

กิจกรรม : (นำเสนอผ่านออนไลน์)
นำเสนอโครงงาน (ต่อ)

หน่วย 4 การเขียนวิธีการดำเนินการ
4.1 วิธีการดำเนินงาน
4.2 การดำเนินงานภาคทฤษฎี

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

บรรยาย โดยใช้ Powerpointวิ
ฝึกปฏิบัติการเขียนวิะีการดำเนินงาน

4.3 การดำเนินงานภาคปฎิบัติ
4.4 การดำเนินงานภาคสนามกปฏิบัติ

กิจกรรม : (สอนผ่านออนไลน์)

ฝึกปฏิบัติเขียนรายละเอียดการเขียนวิธ๊การศึกษาโครงงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบผ่านออนไลน์

การเขียนรายงานโครงงาน บที่ 1 และ 2 และการเขียนอ้างอิง
กิจกรรม : - บรรยาย โดยใช้ Powerpoint
-เขียนรายงานโครงงานบทที่ 1 และ 2

การเขียนรายงานโครงงานบทที่ 3
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติเขียนรายงานโครงงานบทที่ 3

การเขียนรายงานโครงงานบทที่ 4


กิจกรรม : ฝึกเขียนรายงานโครงงานบทที่ 4 ในส่วนของแบบร่าง

แบบร่างสมบูรณ์

กิจกรรม : ฝึกปฎิบัติทำแบบร่างสมบูรณ์

สอบความก้าวหน้าโครงงาน
กิจกรรม : สอบติดตามความก้าวหน้า

สอบความก้าวหน้าโครงงาน
กิจกรรม : สอบความก้าวหน้าโครงงาน

สรุป หัวข้อโครงงาน ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนสอบ งานที่จะส่ง
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ Powerpoint
-สอบแบบร่างสมบูรณ์เป็นรายบุคคล (ขึ้นสอบได้คนละครั้งเท่านั้น)
-ส่งงานความก้าวหน้าทั้งหมด

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน